Swedish Stirling genomför riktade emissioner om 147 MSEK

2020-03-07

Styrelsen för Swedish Stirling AB ("Swedish Stirling" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en emission av konvertibler om högst 100 MSEK med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Investerare i konvertibeln är Daniel Ek, vd och grundare av Spotify, samt entreprenören David Zaudy. Emissionen av konvertibler förutsätter godkännande från en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 8 april 2020. Styrelsen för Swedish Stirling har även, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2019, beslutat om en riktad emission av 6 678 571 aktier till en teckningskurs om 7 SEK per aktie till ett flertal svenska och internationella institutionella investerare och tillförs härigenom cirka 47 MSEK.
Daniel Ek genom bolag och David Zaudy investerar 92 MSEK respektive 8 MSEK, sammanlagt 100 MSEK i det svenska miljöteknikföretaget Swedish Stirling genom ett konvertibellån, samtidigt som ett flertal svenska och internationella institutioner investerar sammanlagt 47 MSEK genom en riktad emission av aktier, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras totalt cirka 147 MSEK före emissionskostnader.

Swedish Stirling har på kort tid fått mycket stor uppmärksamhet inom den sydafrikanska metallindustrin för produkten PWR BLOK 400-F, och dess unika förmåga att återvinna energin ur industriella restgaser och omvandla dessa till elektricitet. Teknologin, som utvecklats av Swedish Stirling och är under patentansökan, ger mycket stora kostnadsbesparingar och kraftigt minskade koldioxidutsläpp för kunderna.

Swedish Stirling demonstrerade nyligen teknologin på plats vid Bolagets första kommersiella anläggning i Sydafrika för ett antal utvalda investerare, analytiker och kunder.

Syftet med upptagandet av det konvertibla lånet och den riktade emissionen av aktier är att stärka Bolagets balansräkning samt att finansiera (i) produktutveckling i syfte att minska produktionskostnader för och öka effektiviteten hos framtida generationer av Bolagets PWR BLOK, (ii) försäljnings- och marknadsföringsåtgärder, (iii) expandering av organisationen och stödfunktioner i Sydafrika, och (iv) implementering av en strategi för skydd av immateriella rättigheter. Emissionen av konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till av Daniel Ek ägt investmentbolag och David Zaudy. Emissionen av aktier riktas till av Bolaget utvalda institutionella investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i både den riktade emissionen av konvertibler och den riktade emissionen av aktier är bland annat att utöka aktieägarbasen med ansedda svenska och internationella institutionella investerare vilket förväntas förbättra likviditeten i aktien samt ge en ökad kännedom om Bolaget. Vidare gör avvikelsen det möjligt för Bolaget att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra kapitalanskaffningar för att stödja en fortsatt expansion och utveckling av Bolagets verksamhet.

Emissionen av konvertibler i korthet

Villkoren för det konvertibla lånet, däribland teckningskursen, har fastställts efter förhandlingar med de teckningsberättigade investerarna. Styrelsen, i samråd med sole global coordinator och bookrunner i transaktionen, bedömer att emissionen av konvertibler genomförs till marknadsmässiga villkor.

Tecknarna av det konvertibla lånet har den 7 mars 2020 tecknat sig för samtliga konvertibler i konvertibelemissionen. Sista dag för betalning av tecknade konvertibler är den 30 juni 2020.

De teckningsberättigade investerarna i konvertibelemissionen har även lämnat lån till Bolaget om sammanlagt 20 MSEK, mot en upfront fee och räntekompensation om 15 procent av lånebeloppet om 20 MSEK. Lånet ska betalas ut till Bolaget senast den 13 mars 2020. Lånet avses återbetalas genom kvittning mot delbetalning av tecknade konvertibler.

Upptagandet av det konvertibla lånet kräver bolagsstämmans godkännande. Styrelsen avser därför att kalla till en extra bolagsstämma, som förväntas hållas den 8 april 2020. Aktieägarna Dagny OÜ, AC Cleantech Growth Fund I Holding AB, Miura Holding Limited och East Guardian SPC, representerande cirka 71 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har åtagit sig att rösta för godkännande av konvertibelemissionen vid den extra bolagsstämman.

För ytterligare information om den extra bolagsstämman, vänligen se kallelse i separat pressmeddelande.

Enligt styrelsens beslut ska följande villkor gälla för konvertiblerna:

· Konvertibellånets nominella belopp är högst 100 000 000 SEK fördelat på högst 100 000 000 konvertibler.
· Varje konvertibel har ett nominellt belopp om 1,00 SEK, vilket också är teckningskursen per konvertibel.
· Konvertibellånet förfaller till betalning den 30 juni 2025 och löper med en ränta om 14 procent per år. Räntan ska betalas ut kvartalsvis i efterskott.
· Konvertibelinnehavarna har rätt att begära konvertering från och med den 2 maj 2025 fram till och med den 16 juni 2025. Konvertibelinnehavarna har dock rätt till förtida konvertering för det fall Bolagets aktier noteras på en reglerad marknad eller om kontrollen över Bolaget förändras.
· Konverteringskursen är 8 SEK per aktie, vilket innebär att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 125 000 SEK och antalet aktier i Bolaget kan komma att öka med högst 12 500 000 aktier. Vid full konvertering motsvarar det en utspädning på omkring 12,8 procent.

Konvertibeln avses inte tas upp till handel på NGM Nordic SME eller någon annan marknadsplats.

Emissionen av aktier i korthet

Ett flertal svenska och internationella institutionella investerare har den 7 mars 2020 tecknat sig för samtliga 6 678 571 aktier i emissionen och Bolaget förväntas tillföras emissionslikviden om 47 MSEK före emissionskostnader omkring den 13 mars 2020. Teckningskursen i den riktade emissionen av aktier har fastställts efter förhandlingar med ett fåtal institutionella investerare. Styrelsen, i samråd med sole global coordinator och bookrunner i transaktionen, bedömer att emissionen av aktier genomförs till marknadsmässiga villkor.

Enligt styrelsens beslut ska följande villkor gälla för emissionen av aktierna:

· Emissionen uppgår till totalt 6 678 571 aktier.
· Teckningskursen i emissionen uppgår till 7 SEK per aktie, och har fastställts genom förhandling med ett fåtal institutionella investerare. Priset motsvarar en rabatt om 16,5 % i förhållande till stängningskursen på NGM Nordic SME den 6 mars 2020.
· Genom emissionen tillförs Swedish Stirling cirka 47 MSEK före emissionskostnader.
· Emissionen genomförs med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2019.
· Genom emissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 6 678 571 från 85 090 390 till 91 768 961. Aktiekapitalet ökar med cirka 66 786 SEK från cirka 850 904 SEK till cirka 917 690 SEK.
· Emissionen av aktier medför en utspädning om cirka 7,3 % av antalet aktier och röster i Bolaget baserat på antalet utestående aktier efter emissionen.

Rådgivare

I samband med upptagandet av konvertibellånet och den riktade emissionen av aktier har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier som sole global coordinator och bookrunner, och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har agerat legal rådgivare.

Swedish Stirlings vd Gunnar Larsson kommenterar de riktade emissionerna den 9 mars 2020 kl 16:00 på https://event.finwire.tv/swedishstirling/
 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com
 

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat i Sverige på NGM Nordic SME. Läs mer på www.swedishstirling.com

 

Denna information är sådan information som Swedish Stirling är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 7 mars 2020 kl. 13:00 CET.

 

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Swedish Stirling i någon jurisdiktion, varken från Swedish Stirling eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Swedish Stirling har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med emissionerna.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News