Tilläggsprospekt gällande pilotinstallation med världens största avsaltningsföretag, SWCC

2020-03-06

Tillägg till prospekt avseende teckning av aktier genom företrädesemission i Absolicon Solar Collector AB, teckningstid 19 februari – 12 mars 2020, med anledning av pressmeddelande om pilotinstallation med världens största avsaltningsföretag, SWCC
Bakgrund

Tilläggsprospektet har upprättats av Absolicon Solar Collector AB, org. nr. 556929-1957 och utgör ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 18 februari 2020 (FL-Dnr 20-222) och som offentliggjordes samma dag ("Prospektet").

Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner och legala anvisningar som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.

Tillaggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 6 mars 2020 (FI-Dnr 20-5102). Tilläggsprospektet har offentliggjorts på Bolagets hemsida http://www.absolicon.se/investerare/foretradesemission-feb-mars-2020/ och på Aktieinvest FK AB:s hemsida https://www.aktieinvest.se/absolicon2020

Pilotinstallation med världens största avsaltningsföretag, SWCC

Tillaggsprospektet har upprättats med anledning av att Absolicon den 26 februari pressmeddelande om att det saudiska företaget Salin Water Conversion Corporation (SWCC) har beställt en pilotanläggning från Absolicon.

Pressmeddelandet i sin helhet återfinns som bilaga 1 i PDF.

Återkallelse av teckning

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Erbjudandet har enligt artikel 23.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar frän offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 10 mars 2020.

Återkallelse ska ske skriftligen till Aktieinvest FK AB, Aktieinvest FK AB, Box 7415, 103 91 Stockholm eller via e-post till emittentservice@aktieinvest.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier genom bank/förvaltare ska kontakta dem gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet.
Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/ 
Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare. Tre ramavtal har tecknats för leverans av produktionslina till Sydafrika, Kenya respektive Cypern. Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News