Invent Medic Sweden AB:s företrädesemission av units övertecknad

2020-03-04

Den 27 februari 2020 avslutades teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s ("Invent Medic" eller "Bolaget") företrädesemission av units. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 162 procent av befintliga aktieägare och allmänheten (innebärande att ingen garantiteckning tas i anspråk). Invent Medic tillförs därmed initialt cirka 29,8 MSEK före emissionskostnader. Likviden från företrädesemissionen och från inlösen av vidhängande teckningsoptioner som har nyttjandeperiod i mars 2021 syftar framförallt till att finansiera en accelererad internationell marknadslansering av Bolagets produkt Efemia kontinensstöd. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 4 mars 2020.
VD Karin Bryder kommenterar

"Vi är mycket tacksamma för det stora intresset för vår företrädesemission. Jag vill tacka både våra befintliga aktieägare för deras förtroende och alla nya aktieägare som har valt att investera i Invent Medic. Med det kapital som vi nu tillförs genom emissionen kommer vi att kunna uppnå flera viktiga målsättningar för Bolaget vilka innefattar att lansera vår första produkt, Efemia kontinensstöd, i merparten av Europa och USA inom den kommande treårsperioden."

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen

Företrädesemissionen av units tecknades av befintliga aktieägare och allmänheten till totalt cirka 48,4 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 162 procent. Garantiteckning behövde därmed inte verkställas. Totalt nyemitteras 4 419 180 aktier och 2 209 590 teckningsoptioner i företrädesemissionen. Invent Medic tillförs därmed initialt cirka 29,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 5,1 MSEK (inklusive garantiersättning om cirka 2,1 MSEK). Totalt cirka 93 procent av emissionsvolymen tilldelas tecknare med företrädesrätt (inkluderat teckningsåtagande om cirka 3,7 MSEK). De som tilldelas units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 4 mars 2020. De som ej tilldelas units i emissionen erhåller ej avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Invent Medic att uppgå till
14 730 608 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 1 473 060,80 SEK. Antal utestående teckningsoptioner av serie TO 1 är efter emissionens genomförande 2 209 590 stycken.

Flaggning

Med anledning av nyligen genomförd företrädesemission uppstår flaggning för Mandelträdet AB. Mandelträdet AB:s ägande uppgick före företrädesemissionen till cirka 10,39 procent av aktier och kapital i Bolaget och uppgår efter genomförandet av företrädesemissionen till cirka 7,28 procent av aktier och kapital i Bolaget. Mandelträdet AB ägs till 50 procent av Bolagets styrelseordförande Lars Persson (resterande 50 procent ägs av närstående). Lars Persson äger även aktier i Bolaget privat. Före emissionen uppgick Lars Perssons privata innehav till cirka 6,05 procent av aktier och kapital i Bolaget. Efter genomförandet av företrädesemissionen uppgår Perssons privata ägande till cirka 4,43 procent av aktier och kapital i Bolaget.  Totalt uppgick Lars Perssons ägande i Invent Medic till cirka 16,44 procent av aktier och kapital i Bolaget innan emissionen och kommer efter initial emission av units att uppgå till cirka 11,71 procent av aktier och kapital i Bolaget.   

Handel med BTU

Kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten/slutet av mars 2020.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic och agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.
För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2020.
Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News