SOTKAMO SILVER AB OFFENTLIGGÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 60 MILJONER KRONOR

2020-02-27

Ej för distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion i vilken distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande, helt eller delvis, är föremål för lagliga restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande av något värdepapper i Sotkamo Silver AB. Se även avsnittet "VIKTIG INFORMATION" nedan.
Styrelsen för Sotkamo Silver AB ("Sotkamo Silver" eller "Bolaget") har beslutat, under förutsättning av godkännande från årsstämma den 2 april 2020, om en företrädesemission av aktier om totalt cirka 60 miljoner kronor ("Emissionen"). Kallelse till årsstämma för att bl.a. godkänna beslutet om Emissionen offentliggörs idag genom ett separat pressmeddelande.

· Emissionen genomförs för att påskynda kärnborrnings- och utvecklingsprogram för att förlänga gruvans nuvarande livslängd samt för att säkerställa en rörelsekapitalreserv.
· Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter är den 14 april 2020 och teckningsperioden förväntas löpa från och med den 16 april till och med den 5 maj 2020.
· De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs och antal nya aktier, kommer att fastställas av styrelsen och offentliggöras senast den 1 april 2020.

Sotkamo Silvers aktier är upptagna till handel på NGM Equity i Stockholm och Nasdaq Helsinki.

Bakgrund och motiv

Sotkamo Silver AB har som affärsidé att utveckla och utvinna mineralfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagen hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterbolag Silvergruvan i Sotkamo som startade produktionen i mars 2019 och som har nått full produktionskapacitet. Dessutom har Bolaget prospekteringsrättigheter för mineralfyndigheter som innehåller ädel- och basmetaller i Finland, Sverige och Norge.

Styrelsen i Sotkamo Silver har fattat beslut om att genomföra en nyemission om
ca 60 miljoner kronor (före emissionskostnader) med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen genomförs i syfte att påskynda ett kärnborrnings- och utvecklingsprogram för att förlänga gruvans livslängd från nuvarande cirka 6 år till 10-15 år. Existerande mineraltillgångar under de befintliga brytningsnivåerna är huvudmålet med kärnborrningen. Utveckling av underjordsdesignen är nödvändigt för att få nå de framtida produktionsområdena.

Därutöver utvecklar Bolaget ett sorteringsverk för att även tillvarata mer lågkvalitativ malm i produktionen. Sorteringsverket minskar energiförbrukningen, effektiviserar genomströmningen av material genom anläggningen och förbättrar metallhalten i inmatningen till anrikningsverket. En fullskalig igångsättning av sorteringsverket kräver ytterligare investeringar i den nuvarande anläggningen.

Silverpriset är volatilt och malmhalten varierar vilket har en direkt påverkan på Bolagets intäkter. Bolaget behöver därför en rörelsekapitalreserv för att möta variationerna.

Vid full teckning kommer emissionslikviden att preliminärt fördelas enligt följande:

Kärnborrning och investeringar:                    Ca. 40 MSEK
Rörelsekapitalreserv: Ca. 20 MSEK

  
Företrädesemissionen

Idag, den 27 februari 2020 har styrelsen beslutat, under förutsättning av godkännande från årsstämma den 2 april 2020, att genomföra en företrädesemission om cirka 60 MSEK. Bolagets aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB och/eller Euroclear Finland Oy förda aktieboken för Bolaget den 14 april 2020 ska ha företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger.

Styrelsen bemyndigas att, senast den 1 april 2020, fastställa det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut och därmed de antal nya aktier varje befintlig aktie berättigar till teckning av, samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 16 april 2020 till och med den 5 maj 2020. Handel med teckningsrätter förväntas pågå från och med den 16 april 2020 till och med den 30 april 2020 i Sverige och till och med den 28 april i Finland. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden inom vilken betalning ska ske.

Övrig information

Emissionen förutsätter godkännande vid årsstämma i Bolaget. Årsstämma kommer att hållas den 2 april 2020 kl. 11:00 på Historiska Museet i salen Bifrost, Narvavägen 13-17, Stockholm. Kallelse offentliggörs genom ett separat pressmeddelande idag och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.silver.fi.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2020)

1 april eller Offentliggörande av fullständiga villkor för
tidigare           Emissionen
2 april    Årsstämma tar ställning till styrelsens beslut
om Emissionen
8 april Sista dagen för handel i Bolagets aktie
inklusive rätt att delta i Emissionen
9 april Handel med Bolagets aktie exklusive rätt att
delta i Emissionen
14 april     Avstämningsdag för tilldelning av
teckningsrätter
15 april Beräknad dag för offentliggörande av
prospektet
16 – 30 april  Handel i teckningsrätter på NGM Stockholm
16 – 28 april Handel i teckningsrätter på Nasdaq Helsinki
16 april – 5 maj Teckningsperiod (teckning genom betalning)
16 Handel i BTA startar på NGM Equity
april            
8 maj  Handel i BTA startar på Nasdaq Helsinki
  Handel i BTA pågår på båda marknadsplatserna
tills Emissionen är registrerad på
Bolagsverket
11 maj  Offentliggörande av utfall av Emissionen

 
Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, A1 Advokater och Advokatfirman Schjødt är juridisk rådgivare till Sotkamo Silver. Hagberg & Aneborn Fondkommission och Evli Bank är emissionsinstitut i Emissionen.

Stockholm den 27 februari 2020
Sotkamo Silver AB (publ)
Paul Johnsson, VD

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 februari, 2020, klockan 20:30.

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre skillnader i de översatta versionerna

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Sotkamo Silver AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det prospektet som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i företrädesemissionen omkring den 15 april 2020. Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten i något annat land än Sverige eller Finland.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

Inga aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

OM SOTKAMO SILVER AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.

ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på  www.silver.fi

Bolagets pressmeddelanden och finansiella rapporter distribueras via Cision Sverige och finns tillgängliga på www.silver.fi.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News