KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)

2020-02-27


Aktieägarna i Sotkamo Silver Aktiebolag (publ.), org.nr 556224-1892, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 april 2020 kl.11.00 på Historiska Museet i salen Bifrost, Narvavägen 13-17, Stockholm. Registrering börjar kl. 10.30.

Rätt att delta; anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 27 mars 2020.

Anmälan om att delta i årsstämman bör ske till bolaget senast måndagen den 30 mars 2020, under adress Sotkamo Silver Aktiebolag, Årsstämma, Box 5216, 102 45 Stockholm, per telefon 070-777 69 76 eller via e-post till paul.johnsson@silver.fi I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i årsstämman, omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 27 mars 2020. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos Euroclear Finland Ab måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprättas av Euroclear Finland Ab. Aktieägare som önskar bli antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckningen måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 27 mars 2020 kl. 10.00 (finsk tid), då sådan anteckning senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till Sotkamo Silver Aktiebolag, Årsstämma, Box 5216, 102 45 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.silver.fi och sänds till aktieägare som så önskar.

Bilaga: kallelse till årsstämma

Stockholm den 27 februari 2020

KONTAKTPERSON
Paul Johnsson, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +46 70 777 69 76
 
Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020 , klockan 20.45. 

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen.

Om Sotkamo Silver AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki.
ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News