Bokslutskommuniké för Attana AB för perioden 1 januari-31 december 2019

2020-02-24


Väsentliga händelser under rapportperioden

Bolaget har under perioden ökat sälj och marknadsföringsaktiviteterna, bl.a. genom deltagande vid fler konferenser både i egen regi och i samarbete med HVD Life Sciences. Detta har resulterat i en 75% ökning av nettoomsättningen. Vidare har bolaget förberett för en mer aktiv försäljning på USA-marknaden. Med det långsiktiga strategiska syftet att inom tre år skapa referenskunder på öst- respektive västkusten och därmed en stabil plattform för ytterligare expansion inom de kommande åren. Vi har därför uppgraderat tre välrenommerades kunders Attana instrument och utbildat deras personal i användningen av Attanas teknik

Vi har gjort ett antal investeringar för att med bibehållen personalstyrka och kostnadsnivå kunna öka produktiviteten. Det innefattar bl.a. investeringar i IT-lösningar, laboratorieutrustning samt externa konsulter för att snabbt kunna implementera idéerna i bolagets verksamhet. Innan årsskiftet registrerade vi ett dotterbolag i Storbritannien för att minimera ev. följder av Brexit. Ett projekt att utvärdera ny automatisering av Attana CellTM 200 har slutförts. Den nya effektivare automatiseringen kommer att implementeras under 2020 och kommer att öka produktiviteten för etablerade instrumentkunder och för vår uppdragsforskning. Vidare har vi investerat i ny tillverkning av sensorchipen som syftar till att både öka produktionskapaciteten och förbättra försäljningsmarginalerna. Detta beräknas implementeras under hösten 2020.

Vi har under året levererat värdefulla resultat till kunderna. Det mesta är konfidentiella data men delar illustreras i två vetenskapliga publikationer under Q4, " Phenotypic Screen with the Human Secretome Identifies FGF16 as Inducing Proliferation of iPSC-Derived Cardiac Progenitor Cells" av forskare från KTH och AstraZeneca och "Dectin-1 Binding to Annexins on Apoptotic Cells Induces Peripheral Immune Tolerance via NADPH Oxidase-2" av forskare från German Cancer Research Centre. Gemensamt för båda publikationerna är att de belyser vikten av att förstå interaktionen mellan läkemedelsmolekyler och receptorer uttryckta på en cellyta, dvs Attanas kärnerbjudande. Vidare har resultatet av tidigare årsarbeten gjort att fyra av Attanas kunder under perioden har pågående fas II studier efter att framgångsrikt ha avslutat fas I studier.

Bolaget beviljades i Q1 ett lån från Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB om totalt 1,8 MSEK varav 1.0 MSEK utbetalades under Q1 och resterande 0,8 MSEK i Q2.

Bolaget genomförde en företrädesemission i Q3 om drygt 14,6 MSEK. Företrädesemission tecknades till 235%, totalt 34,3 MSEK. Efter emissionskostnader tillfördes bolaget 14,35 MSEK.

 

· Bolagets nettoomsättning och övriga rörelseintäkter minskade från 7,2 MSEK till 7,0 MSEK jämfört med samma period föregående år.
· Nettoomsättningen ökade från 3,7 MSEK till 6,5 MSEK.
· Övriga rörelseintäkter minskade från 3,5 MSEK till 0,6 MSEK p.g.a. bolaget fasar ut bidragsfinansierade projekt.

 

· Kassaflödet under perioden var 3,2 MSEK jämfört med -5,0 MSEK samma period föregående år.
· Det operativa kassaflödet var -5,7 MSEK jämfört med -4,4 MSEK samma period föregående år.
· Det totala kassaflödet påverkades positivt med 15,7 MSEK genom nyemission och upptagande av lån.

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden

· Den pågående coronavirusepidemin kommer sannolikt att påverka bolagets försäljning och resultat under 2020.

Finansiell översikt (ej reviderat av bolagets revisor):

·
Nettoomsättning 6,5 (3,7) MSEK

·
Övriga rörelseintäkter 0,6 (3,5) MSEK

·
Rörelseresultat -7,0 (-5,8) MSEK

·
Resultat efter finansiella poster -7,4 (-6,0) MSEK

·
Resultatet efter skatt -7,4 (-6,0) MSEK

·
Resultat per aktie -0,0575 (-0,0496) SEK

 

VD-kommentar: Ömsom vin ömsom vatten

Jag går rakt på sak. Det finansiella resultatet för 2019 lever varken upp till styrelsens, medarbetarnas eller mina förväntningar.

Vi har förvisso ökat nettoförsäljningen med 75% från 3,7 MSEK till 6,5 MSEK, men givet de ökade resurserna vi satsat på försäljning och den förbättrade pipelinen borde vi presterat bättre. Det finns tre huvudförklaringar till det.

1.
Instrumentaffären som vi skrev om i Q3-rapporten som i stort sett var klar, men som pga personalförändringar hos kunden ännu inte genomförts.

2.
Under Q4 hade vi ett uppdragsforskningsprojekt om mellan 1-2 MSEK som skulle signeras och startas, men som ligger på is därför att kunden är under uppköp. Troligen kommer vi ändå att kunna få ett mindre uppdrag om ca 0,5 MSEK under Q2 2020. Förhoppningsvis tar det projektet vidare fart när uppköpet är avslutat.

3.
Vi har två stora ordrar på gång i Asien. Vi hade förhoppningar om att få dessa två orders innan jul, men de sista testerna blev inte slutförda. Då dessa skulle slutföras i början av 2020 har coronaepidemin tyvärr ytterligare försenat detta och vi kommer inte heller få in dessa under Q1 2020. Effekten av coronaviruset innebär en ökad osäkerhet kring affärerna. Vi kommer att prioritera dessa orders så fort det blir möjligt igen. Givet Attanas unika värdeskapande finns möjligheter till ökad efterfrågan och investeringar inom coronavirusforskning en.

En av dessa affärer hade räckt för att göra resultatet bättre och två hade givit ett resultat i nivå med våra interna förväntningar.

Vi sidan om de finansiella resultaten tycker jag vi levererat mycket värde både till våra kunder och till oss själva, exemplifierat av det publikationer som kom i Q4 från Astra Zeneca och German Cancer Research center. Jag tror att dessa och andra icke publika resultat kommer att hjälpa oss generera bra orderflöde framöver.

Vidare har vi gjort en satsning på att skaffa referenskunder i USA. Vi har nu tre kunder som vi aktivt kommer jobba med under året för att skapa förutsättningar för att expandera i USA inom tre år. Jag hoppas kunna återkomma under hösten med mer information.

För att sammanfatta: Det finansiella resultatet levde inte upp till våra förväntningar, men operativt tycker jag att vi har skapat mycket. Men det gäller att kunna kapitalisera på detta.

Teodor Aastrup, VD Attana AB
För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2020 kl. 19.10 CET
Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News