PEN Concept offentliggör utfall i kraftigt övertecknad företrädesemission

2020-02-20

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.
Den 18 februari 2020 avslutades teckningsperioden i företrädesemissionen av units i PEN Concept Group AB ("PEN Concept" eller "Bolaget") som offentliggjordes den 9 januari 2020. Sammanräkningen i företrädesemissionen visar att den totala teckningen uppgick till 244 procent och att företrädesemissionen således blev kraftigt övertecknad. 19 194 155 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 77,40 procent av det totala antalet units i emissionen, och 41 251 906 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 166 procent av det totala antalet units i emissionen. Bolaget tillförs genom företrädesemissionen cirka 13,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Överteckningen innebär att emissionsgarantierna ej har tagits i anspråk.

Betalda tecknade units (BTU) kommer att omvandlas till nya aktier så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 11, 2020. Fram till dess pågår handel med BTU på Spotlight Stock Market. Därutöver nyemitteras 24 797 441 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 24 797 441 aktier varmed aktiekapitalet kan komma att öka med ytterligare 991 897,64 SEK till totalt 2 975 692,92 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptionerna löper under perioden från och med 12 april 2021 till och med 26 april 2021 och för det fall teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut tillfaller ytterligare cirka 13,1 MSEK till 26,3 MSEK, beroende på den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie, till Bolaget före emissionskostnader. Bolaget avser ansöka om handel av teckningsoptionerna på Spotlight Stock Market under perioden fram till teckningsoptionernas teckningstid.

VD Magnus Hjorth:

"Det gläder mig att vi är i mål med vår företrädesemission och att intresset har varit så pass stort! Jag vill passa på att både tacka våra befintliga aktieägare för deras förtroende samt alla investerare som visat intresse för företrädesemissionen i PEN Concept. Vi har nu säkrat en långsiktig finansiering vilket skapar möjlighet för oss att fokusera på en fortsatt försäljning och exekvering av PEN Concepts nya affärsplan. Jag ser positivt på framtiden med en effektiviserad organisation och rörelsekapital för en fortsatt utveckling framåt."

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det investeringsmemorandum som publicerades i samband med företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt kommer ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på sådan avräkningsnota.

Antal aktier och aktiekapital

PEN Concepts aktiekapital ökar i och med företrädesemissionen med 991 897,64 SEK till totalt 1 983 795,28 SEK och antalet aktier ökar med 24 797 441 aktier till totalt 49 594 882 aktier.

Handel med BTU

Handel med BTU sker på Spotlight Stock Market fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av BTU. Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 11, 2020.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna kommer ske under perioden från och med den 12 april 2021 till och med den 26 april 2021. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptioner ska uppgå till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på Spotlight under 30 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 0,53 SEK och högst 1,06 SEK per aktie.

Projektledare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Mangold Fondkommission AB är projektledare och emissionsinstitut till PEN Concept i samband med företrädesemissionen. Qap Legal Advisors AB agerar legal rådgivare.
För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB
E-post: magnus.hjorth@pen.se 
Telefon: 0706-335 106

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20/2-2020.
PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB och PEN Products AB. 
Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar och restauranger. Detta kompletteras med PEN Products AB, där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News