COREM EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 1 000 MKR

2020-02-19


Corem har framgångsrikt emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 1 000 mkr med en löptid om 3 år på den nordiska marknaden. Investerarintresset för att delta i obligationslånet var mycket stort varvid obligationslånet utökades från en initial transaktionsvolym om 500 mkr till 1 000 mkr. Lånet emitteras per den 27 februari 2020.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 250 räntepunkter och har slutligt förfall den 27 februari 2023. Obligationslånet har ett rambelopp om 2 000 mkr. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden kommer att användas för allmänna verksamhetsändamål och refinansiering av bolagets utestående obligation om 500 mkr som förfaller den 24 mars 2020.

"Den strukturaffär vi genomförde i somras har tillsammans med årets framgångsrika uthyrningsarbete och ökade fastighetsvärden i befintligt bestånd givit en stark balansräkning och goda finansiella möjligheter för framtida investeringar. Dagens kraftigt övertecknade obligationsemission visar tydligt att Corems starka finansiella ställning uppskattas av investerare och den lyckade obligationsemissionen ger oss utmärkta förutsättningar för projekt och förvärv.", kommenterar Eva Landén, VD.

Nordea och Swedbank har varit Joint Bookrunners i samband med obligationsemissionen, medan Walthon Advokater har varit legal rådgivare.

 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör 
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se
Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News