Analys av svartlut för optimering av sodapannor

2020-02-19

Acosense får, tillsammans med Nordic Paper Bäckhammar och Fraunhofer-Chalmers Center, 2 095 000 kronor för att undersöka svartlutens dolda egenskaper.
Detta anslag är en fortsättning på det förstudie-anslag som erhölls i juni 2019 och vars resultat kommunicerades i november 2019. Projektet finnansieras av Vinnova och ingår i det strategiska program PiiA – Process Industrial IT and Automation – och kommer påbörjas i mars.

Svartlut är ett komplext bränsle som varierar med vedråvara och driften av massabruket. Traditionellt har man främst analyserat svartlutens torrhalt, vilket inte ger hela bilden av svartlutens egenskaper, och andra variationersom har en stor påverkan på stabilitet och tillgänglighet har inte kunnat övervakats. Detta begränsar produktionen och gör att man i många fall undviker processförändringar som kan öka variationerna i svartluten, såsom till exempel biobränsle-uttag. Projektet syftar till att ta fram ett verktyg för att skapa och visualisera ett digitalt "fingeravtryck" av svartlutens innehåll för att effektivt, och på ett strukturerat sätt hantera variationerna. 

Genom att med Acosense teknik, aktiv akustisk spektrografi, extrahera information från svartluten, kan en tidigare onåbar föreståelse av svartlutens egenkaper, och hur de påverkar sodapannans drift, nås. Detta genom avancerad analys av de ljudspektrum som genereras där variationer och trender kan följas och vidare analyseras. Inom projektet kommer bland annat metoder som maskininlärning och artificiell intelligens appliceras.

Den tidigare förstudien visade tydligt att analys av svartluten, dess insprutning i pannan och digitala "fingeravtryck" för olika driftfall i form av frekvensspektrum går att få fram. Projektet kommer att skapa ett intuitivt användargränssnitt riktat till processoperatörer för snabbt beslutsfattande, baserat på dessa fingeravtryck.

Målet är att öka energiutvinningen, nå en stabilare och mer förutsägbar process, undvika onödiga stopp, minska slitage på utrustning och öka säkerheten.

För ytterligare information
Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Denna information är sådan information som Acosense är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari.
Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com
Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån dels Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt förändringar i processen som sådan. Teknikplattformen är icke-invasiv, är alltså inte är i kontakt med själva vätskan, varför kunder enkelt kan nå helt nya nivåer av processoptimering – utan ingrepp i processen.
www.acosense.com.

Kort om PiiA
PiiA – Processindustriell IT och Automation – är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. PiiA drivs av en egen styrelse, ledningsgrupp samt stödgrupperingar. Värdorganisation är RISE SICS Västerås. PiiAs vision är att bidra till att Sverige 2022 är en ledande nation för utveckling och användning av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar inom området processindustriell IT och automation.

www.sip-piia.se


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News