Bokslutskommuniké Q4 2019

2020-02-17

Koncern 1 januari – 31 december  2019

· Intäkter 17 190 kSEK (18 332)
· Resultat efter skatt uppgick till -1 037 kSEK (-1 369)
· Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02)
· Soliditet 16 % (24 %)
· Kassaflödet var -185 kSEK (-287)

 

Koncern 1 oktober – 31 december 2019

· Intäkter 4 821 kSEK (5 486)
· Resultat efter skatt -624 kSEK (-916)
· Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01)

 

 

 

 

Siffrorna inom parentes gäller föregående år.

Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.
Svag försäljning och Städning

Dotterbolaget Techtum uppvisade relativt svag försäljning under sista kvartalet; men med en mycket hög marginal.  Ledningen har sänkt koncernresultatet ytterligare genom att skriva bort obsoleta lagerposter från gamla AlphaHelix. Detta drabbar marginalen koncernmässigt; och framförallt det egna kapitalet i dotterbolaget AlphaHelix Technologies. Techtum är fortsatt mycket lönsamt.

Om man skall se det positivt så är detta helt i enlighet med den långsiktiga strategi som ledningen slagit fast: att successivt öka förädlingsgraden i bolagen. De senaste rekryteringarna har uteslutande varit  högutbildade personer inom life science. Techtums portfölj är nu i större utsträckning kundlösningar än konkurrensutsatta stapelvaror.

Techtums fjärde kvartal karaktäriserades av lägre försäljning av förväntat. Positivt är dock en god tillströmning av nya kunder; för första gången på många år. Vi ser också att marginalen ökar betydligt med ett delvis nytt fokus. Analysen är att ledningen underskattat försäljningstappet på lågmarginalprodukter. I denna förändringsprocess har bolaget valt att säga upp två tjänster; dels för att profilera bolaget enligt strategin; dels för att säkra koncernens kassaflöde.

Dotterbolaget AlphaHelix Technologies har under året haft en förhållandevis god försäljning; framförallt av vätskehanteringsroboten Rob™. Marginalerna är dock ännu låga och de drabbas ytterligare av att bolaget nu skriver av gamla varor som härrör från gamla AlphaHelix. AlphaHelix Technologies står fortfarande för en förhållandevis liten del av koncernens omsättning; delvis för att intäkterna från Bugscreener™ hamnar i Techtum.

Bugscreener™, som är AlphaHelix analysplattform för multiresistenta bakterier fortsätter att generera goda intäkter. Med den nya versionen ökar marginalerna; och nu har samtliga kunder valt att gå över till den nya versionen. Utvecklingsarbete pågår för att kunna använda BugScreener™ till fler patogener och det ser mycket lovande ut. Idag kan BugScreener användas för MRSA och VRE. I slutet av Q4 valde Karolinska Universitetssjukhuset  i Solna och Huddinge att fortsätta med BugScreener™ under 2020. Man valde vidare att gå över till den nya versionen under avtalstiden. Bolaget har ett stort antal internationella offerter ute avseende BugScreener™; därför är samarbetet med Karolinska Universitetssjukhuset en mycket viktig referens.

Händelser efter perioden

Koncernen inledde 2020 mycket starkt; över såväl budget som föregående år. Det handlar uteslutande om en förbättring i dotterbolaget Techtum; med mycket god marginal. Ledningen ser detta som en direkt följd av de ökade aktiviteter som inleddes under Q4.

I januari valde också finska Labema att förlänga samarbetet avseende BugScreener™. Planen är att Labema under året skall gå över till AlphaHelix nya, helautomatiserade lösning för Bugscreener™; vilket är mycket positivt.

Styrelsen har beslutat flytta AlphaHelix Technologies verksamhet till huvudkontoret i Stockholm; för att på så sätt bättre utnyttja Techtums resurser inom såväl teknik som vetenskap.

7:e februari beslutade styrelsen att ge ett koncernbidrag till dotterbolaget AlphaHelix Technologies för att täcka historiska utvecklingskostnader. Detta kommer att minska eget kapital i moderbolaget i ÅR men påverkar inte koncernens ställning.

Ambitionen under Q1 2020 är att säkra ett långsiktigt kassaflöde så att bolaget kan öka aktiviteten inom både försäljning och utveckling; utan nyemissioner.

AKTIEN

Bolagets aktie har haft relativt volatil kurs under perioden; med successivt avtagande medelvärde. Minsta dagshandelsvolym är obefintlig eller mycket låg. Bolagets egna finansiella risk har ökat något. Sammantaget gör detta att såväl kurs- som likviditetsrisken ökat något. Antalet ägare är i stort sett oförändrat under perioden.

Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har ca 1 300 aktieägare.

Kortnamn: ALPH

ISIN-kod: SE0000885501

Antal aktier: 52 832 418

 

Verksamheten

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion. Tekniken möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.

Techtum Lab är sedan över 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR och NGS samt vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial. Bolaget är också marknadsledande inom produkter för biobanker.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter och system via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget.

Produkter

Techtum marknadsför produkter för PCR/QPCR/dPCR/NGS med fokus på precision, effektivitet och ekonomi för kunderna.

AlphaHelix Technologies utvecklar och säljer ett system för screening av multiresistenta bakterier inom klinisk verksamhet; BugScreener™. Bolaget tillverkar också αAmp, som är en nischad PCR-maskin för en begränsad del av marknaden; de som efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCR-instrument. Rob™ är en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Rob™ är en så kallad OEM-produkt som utvecklats tillsammans med en AlphaHelix partner; där AlphaHelix har exklusiv försäljningsrättighet globalt.

ForenSafe™ är en polymerasmix som har större tolerans för kriminaltekniska prover kontaminerade med substanser som inhiberar PCR-reaktioner.

Närstående

Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.

Insynspersoner

Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet.

Insynsperson    Aktieinnehav  
  2019-12-31 2018-12-31
LabKompaniet* 27 831 490 27 831 490
Mattias Molin 150 000 150 000

   

* Insynspersonerna: Mikael Havsjö och Ulrica Karlsson har 50% vardera av rösterna i detta bolag.

Nästa rapport

Delårsrapport för Q1 publiceras 2020-04-23.

Stämma

Årsstämman hålls i bolagets lokaler i Nacka den 25:e maj, 2020. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Spotlight Stockmarkets regler. Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Likvida medel definieras som kassa och bank minus checkkredit. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Nacka i februari  2020

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mattias Molin, VD, 070 8 970 790

 

Resultaträkning i sammandrag – koncern (kSEK)
  Q4 2019 Q4 2018 Helår 2019 Helår 2018
Intäkter 4 821 5 486 17 190 18 332
Rörelsekostnader -5 391 -6 190 -17 869 -18 844
Avskrivningar -21 -116 -257 -641
EBIT -592 -821 -936 -1 153
Finansiella poster -32 -44 -101 -165
EBT -624 -865 -1 037 -1 318
Skatt   -51   -51
Resultat efter skatt -624 -916 -1 037 -1 369
         

Balansräkning i sammandrag  – koncern  (kSEK)
  2019 2018-12-31
-12
-31
Mat. Anläggningstillgångar 504 731
Fin. Anläggningstillgångar 39 46
Lager 3 970 4 812
Kundfordringar 3 264 3 627
Övriga omsättningstillgångar 568 411
Kassa och bank 412 890
Summa tillgångar 8 757 10 517
     
Eget Kapital 1 432 2 471
Avsättningar 0 37
Långfristiga skulder 0 125
Kortfristiga skulder 7 325 7 884
Summa eget kapital och skulder 8 757 10 517
Ställda 3 400 3 400
säkerheter                                               
     

Nyckeltal
  2019 2018
Soliditet, % 16 24
Antal aktier 52 832 418 52 832 418
Resultat per aktie SEK -0,02 -0,02
Medeltal anställda 8 8

Koncernens kassaflödesanalys
  2019 2018
Resultat efter finansiella poster -1 036 -865
Justeringar för poster som inte ingår    
i kassaflödet
    Avskrivningar och nedskrivningar 257 116
   Övriga poster 221 -425
Skatt -45 51
Kassaflöde från den löpande -604 -1 225
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital    
    Förändring av varulager 621 449
    Förändring av fordringar 314 -276
    Förändring av kortfristiga skulder -223 931
Kassaflöde från den löpande 108 -122
verksamheten
     
Investeringsverksamheten    
Förvärv av immateriella 0 0
anläggningstillgångar
Förändringar av långfristiga 7 0
fordringar
Försäljning av materiella 0 434
anläggningstillgångar
Förvärv av verksamhet 0 0
Kassaflöde från 7 434
investeringsverksamheten
     
Finansieringsverksamheten    
Nyemission 0 0
Emissionskostnader 0 0
Upptagna lån 0 0
Amorteringar av lån -300 -600
Kassaflöde från -300 -600
finansieringsverksamheten
     
Årets kassaflöde -185 -287
Likvida medel vid årets början -1 610 -1 322
Likvida medel vid årets slut -1 795 -1 610
     
     
Erhållen ränta uppgår till 0 0
Betald ränta uppgår till -117 -79

Resultaträkning i sammandrag – Moderbolaget (kSEK)
  Q4 2019 Q4 2018 Helår 2019 Helår 2018
Intäkter 50 100 219 200
Rörelsekostnader -234 -487 -914 -1 120
Avskrivningar        
EBIT -184 -387 -695 -919
Finansiella poster        
EBT -184 -387 -695 -919
Koncernbidrag       -813
Skatt   – –  
Resultat efter skatt -184 -387 -695 -1 732

Balansräkning i sammandrag  – Moderbolaget  (kSEK)
 
  2019-12-31 2018-12-31
Immat.anläggningstillgångar 0 0
Mat. Anläggningstillgångar    
Fin. Anläggningstillgångar 6 993 6 993
Kundfordringar    
Övriga omsättningstillgångar 1 848 2 646
Kassa och bank 118 216
Summa tillgångar 8 959 9 855
     
Eget Kapital 6 937 7 272
Långfristiga skulder    
Kortfristiga skulder 2 022 2 583
Summa eget kapital och skulder 8 959 9 855

Nyckeltal
  2019 2018
Soliditet, % 77 73
Antal aktier 52 832 418 52 832 418
Resultat per aktie SEK -0,01 -0,01

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17:e februari 2020.
0708 970 790

matttias.molin@alphahelix.com
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.  


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News