KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

2019-12-18


Aktieägarna i AB Igrene (publ), 556027-1305 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 januari 2020 kl. 18.00 i Moraparken Konferens, Parkvägen 1, Mora.

Kaffe och smörgås serveras från kl. 17.00.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 januari 2020, dels anmäla sig (och eventuellt biträde) hos Bolaget senast den 24 januari 2020, per post till AB Igrene (publ), Skålmyrsvägen 36, 792 50 Mora, eller per e-mail till info@igrene.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 21 januari 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär kommer senast från och med den 2 januari 2020 att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.igrene.se samt på Bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

B. Ärenden på stämman

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD:s anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018-09-01-2019-08-31.
9. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b) om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

     balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.

1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
2. Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och valberedning.
3. Val av styrelseledamöter och revisor.
4. Val av valberedning.
5. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning
6. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.
7. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
8. Stämman avslutas.

Förslag till beslut m.m.

Punkt 9 b; Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att resultatet och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas.

Punkt 10; Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningens förslag kommer att redovisas i pressmeddelande i god tid före Årsstämman

Punkt 11; Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och valberedning

Valberedningens förslag kommer att redovisas i pressmeddelande i god tid före Årsstämman

Punkt 12; Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningens förslag kommer att redovisas i pressmeddelande i god tid före Årsstämman

Punkt 13; Val av valberedning

Valberedningens förslag kommer att redovisas i pressmeddelande i god tid före Årsstämman

Punkt 14; Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår Årsstämman ändra bolagsordningen § 6 Styrelse avseende antalet styrelseledamöter på så sätt att där skall stå: Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.

Vidare föreslås följande tillägg: Ordföranden utses av bolagsstämman.

Punkt 15; Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som vid nyemission emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får vara högst 5 000 000. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt utveckling. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Upplysningar, handlingar och antalet aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten 15 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två̊ tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna under minst tre veckor före stämman och kan beställas via ovan angiven e-postadress. Handlingarna kommer utan aktieägares anmodan att sändas ut per e-post till de aktieägare vars e-postadress finns registrerad hos Bolaget.

Styrelsen och verkställande direktören ska enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till 13 115 469 represente-rande lika många röster. Den nyligen avslutade nyemissionen medför att om likvid erlägges för alla tecknade aktier kommer antalet aktier att öka med 9 176 615 stycken och vid tidpunkten för Årsstämman uppgår då antalet aktier till 22 292 084. Bolaget innehar inga egna aktier.

________________________
Mora i december 2019

AB Igrene (publ)


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News