Signatur Fastigheter AB genomför riktad kvittningsemission om 2 MSEK

2019-12-17

Signatur Fastigheter AB (publ):s ("Signatur Fastigheter" eller "Bolaget") styrelse har idag med stöd av befintligt bemyndigande från den extra bolagsstämman den 22 november 2019 beslutat om en riktad kvittningsemission om 7 366 483 B-aktier, motsvarande cirka 2 MSEK, i Signatur Fastigheter till HEAB Fastigheter AB. 
Emissionen genomförs som en del av finansieringen för Husie 172:75 i Malmö där cirka 2 MSEK av köpeskillingen erläggs i form av B-aktier i Signatur Fastigheter. Fastigheten tillträdd under december 2019 och aktieemissionen kvittar en utestående säljarrevers. Genom kvittningsemissionen ökar antalet B-aktier i Signatur Fastigheter till 1 830 900 556 och aktiekapitalet ökar med 46 868 SEK till 11 655 369 SEK.  

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Signatur Fastigheters möjligheter att förvärva fastigheter och växa bolaget för att på så vis skapa större värden för aktieägarna.
Dan Astrén
CEO
+46 40-608 82 00
astren@signaturfastigheter.se

www.signaturfastigheter.se
Signatur fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Vi växer genom förvärv av kassaflödande fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Vårt utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete. 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 015 50, e-post CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News