RÄTTELSE: Kommuniké från Årsstämma 2019 i Sonetel AB (publ)

2019-12-17

Tidigare idag, den 17 december 2019, publicerades en kommuniké från Årsstämman i Sonetel AB (publ). Pressmeddelandet innehöll formuleringar hämtade från kallelsen till årsstämman vilka inte var tillämpliga att använda i kommunikén. Pressmeddelandet i sin helhet, med korrigerade formuleringar, återfinns nedan.
Sonetel AB (publ) höll onsdagen den 17 december 2019 årsstämma på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm. Ordförande för årsstämman var Mats Sommarström. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget.

Årsstämman godkände att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018/2019.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018/2019.

Styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Mats Sommarström, Henrik Thomé, Jari Koister, Anders Borg samt Daniel Hasselberg.

Årsstämman beslutade om nyval av styrelseledamoten Peter Montgomery. Styrelsen omfattar således sex styrelseledamöter och noll styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslutade att till bolagets revisor välja Mazars Set som revisionsbolag.

Årsstämman beslutade att styrelsens arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma ska utgå med 240 000 kr till styrelseordförande samt 70 000 kr till ledamot som inte är anställd i bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode till Bolagets revisor skall utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Årsstämman beslutade att valberedning inför årsstämman 2019 skall tillsättas i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman fattade enhälligt beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Bemyndigandet utan aktieägarnas företrädesrätt innefattar rätt att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot betalning med apportegendom, mot betalning med likvida medel (kontantemission), eller vid finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter. Bemyndigandet är begränsat till att sammanlagt omfatta emission av aktier, inklusive aktier som kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och vid utbyte av konvertibler, motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman. Anledningen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra flexibilitet i Bolagets likviditetsplanering och kunna agera snabbt vid likviditetsbehov och då tidsbegränsade tillväxtmöjligheter uppstår. Emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, liksom vid betalning genom apport, ske på marknadsmässiga villkor.

Bolagsstämman beslutade enhälligt att styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear eller på grund av andra formella krav.

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 150 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 50 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News