Kallelse till extra bolagsstämma i AB Igrene (publ)

2019-09-24


Aktieägarna i AB Igrene (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 24 oktober 2019 kl. 13.00, på Mora Parken Konferens i Mora. Deltagande och anmälan för den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 oktober 2019, dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den 18 oktober 2019. Anmälan ska ske skriftligen till AB Igrene, Skålmyrsvägen 36, 792 50 Mora, per e-post info@igrene.se eller per telefon 070-650 62 26. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefon-nummer.

Anmälan ska även innehålla uppgifter om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst två år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Den, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering kan vara tillfällig. Den som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid så att sådan omregistrering ska hinna verkställas.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller flera justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Beslut om att ändring av bolagsordningen, se punkt 6 nedan.

7. Beslut om föreslagen företrädesemission, se punkt 7 nedan.  

8. Bemyndigande för styrelse och VD att vidta formella ändringar i samband med registrering.

Förslag till beslut

Punkt 6, Beslut om ändring av bolagsordning

Med anledning av föreslagen företrädesemission samt utestående konvertibler och teckningsoptioner föreslås det att ändra aktiekapitalets gränser till lägst 1 311 546,90 kr till högst 5 246 187,60 kr, nuvarande gränser är lägst 550 000,00 kr och högst 2 200 000,00 kr. Antal aktier föreslås ändras till lägst 13 115 469 stycken till högst 52 461 876 stycken aktier. Nuvarande gränser är lägst 5 500 000 stycken och högst 22 000 000 stycken.

Bolaget beräknar att det ökade utrymmet måste skapas för att företrädesemission skall kunna genomföras till föreslagen nivå, se p 7.

För giltigt beslut krävs vid bolagsstämman biträde av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 7, beslut om föreslagen företrädesemission.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att genomföra en företrädesemission med följande villkor. En, vid avstämningsdagen den 8 november 2019 innehavd aktie ger en teckningsrätt. En teckningsrätt ger rätt att teckna 1 ny aktie till en kurs om 1,70 kr.

Om emissionen blir fulltecknad så uppgår antal aktier efter genomförd föreslagen företrädesemission till 26 230 938,00 st och aktiekapitalet uppgår till 2 623 093,80 kr. Aktiekapitalet ökar från 1 311 546,90 kr till 2 623 093,80 kr. Vid full teckning tillförs Bolaget ca 22,3 Mkr före emissionskostnader, vilka vid tidpunkten för kallelsen inte med säkerhet kan beräknas.

Teckningsperioden skall löpa från och med den 12 november till och med den 26 november 2019. Fullständigt förslag till beslut anslås senast nedan datum.

Punkt 8, Bemyndigande för styrelse och VD att vidta formella ändringar i samband med registrering.

Styrelsen och vd bemyndigas att vidta mindre justeringar av ovanstående beslut som kan bli nödvändiga i samband registreringen av ovan beskrivna transaktioner.

Fullständiga förslag till ovanstående beslut, övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att press- meddelas samt hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Skålmyrsvägen 36 i Mora fr.o.m. den 8 oktober 2019, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Mora den 24 september 2019

AB Igrene (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta
Mats Budh, tf VD mats.budh@igrene.se +4670 650 62 26

Om Igrene AB

Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare. Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater. Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas. Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår. I juni månad 2019 har Igrene ansökt hos Bergsstaten om brytningskoncession (produktionstillstånd) inom det så kallade Morafältet.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda. Se www.igrene.se 


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News