Jesper Starander utsedd till ordinarie VD och koncernchef för Smart Energy

2019-08-16


Styrelsen i Smart Energy Sweden Group AB (publ) har idag 2019-08-16 utsett Jesper Starander till ordinarie VD och koncernchef för Smart Energy med dess tillhörande koncernbolag. Vi är från styrelsen väldigt glada att kunna välja Jesper Starander som ordinarie VD för koncernen och kan därmed nu framåt lägga allt fokus på tillväxt och förvärv i ett långsiktigt perspektiv, säger Glenn Renhult, styrelseordförande i Smart Energy Sweden Group AB (publ).

Koncernchef har ordet
Jag är både hedrad och glad att bli utsedd till ordinarie VD och koncernchef för Smart Energy och jag ser fram emot att få leda detta företag framåt i vår tillväxtresa till att bli ett av Sveriges större bränslebolag, säger Jesper Starander, VD och koncernchef, Smart Energy Sweden Group AB (publ).

Styrelseordförande har ordet
I egenskap som bolagets nya styrelseordförande har jag blivit kontaktad av ett större antal aktieägare och de har framfört sin önskan om att bolaget ska förtydliga de senaste transaktionerna man har genomfört då dessa kan tolkas på olika sätt hos befintliga aktieägare. Mot bakgrund av denna förfrågan och att vi vill från bolagets sida hålla en hög transparens till befintliga aktieägare såväl som nya investerare vill jag härmed lämna nedanstående information, säger Glenn Renhult, styrelseordförande i Smart Energy Sweden Group AB (publ).

1. Förtydligande kring försäljningen av dotterbolaget Smart Energy Logistics AS
Bolaget såldes till Energifonden Sverige AB vilket även tidigare kommunicerats i ett pressmeddelande den 2019-07-19. Köpeskillingen betalades kontant av säljaren och kom bolaget tillhanda den 2019-07-22 och försäljning av dotterbolaget genomfördes utan några förbehåll eller övriga villkor mellan parterna.

2. Förtydligande kring den kapitalanskaffning som bolaget nyligen genomfört
Bolaget har historiskt sätt haft en väldigt bra tillväxt genom ett flertal lyckade förvärv och ledningen ser nu goda möjligheter till att växa ytterligare i form av nya företagsförvärv. Styrelsen tog därför beslutet att genomföra två större kapitalanskaffningar i form av riktade nyemissioner utan företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare då styrelsen gjorde bedömningen att en företrädsemission till befintliga aktieägare skulle istället ha tagit minst sex till åtta veckor. Många aktieägare har efter genomförande av emissionerna uttryckt sin önskan att bolaget istället skulle genomfört en traditionell företrädsemission istället riktat till bolagets befintliga aktieägare och givetvis så tar bolaget till sig alla era synpunkter inför framtida beslut. Men att lyckas kapitalanskaffa ett sådant stort belopp som styrelsen i Smart Energy ändå lyckades genomföra på den korta tidsperiod som de gjorde är ett bevis på ett hårt arbete. Bolaget står nu redo och har en stark kassa och kan därmed komma vidare i sin förvärvsstrategi vilket jag och många andra aktieägare ställer oss positiva till då detta med stor sannolikhet kommer öka mervärdet för samtliga aktieägare, säger Glenn Renhult, styrelseordförande i Smart Energy Sweden Group AB (publ).

3. Förtydligande kring ränteplaceringar
Bolaget har alltid periodvis en hög kassalikviditet i koncernen och för att få bästa möjliga avkastning på detta kapital så väljer bolaget att placera delar av denna likviditet i olika ränteplaceringar som har en kort bindningstid och idag använder bolaget 4-5 olika placeringsalternativ för att få bästa avkastning på koncernens överlikviditet.

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 20:30 CET.

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:  jesper.starander@sesab.net

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News