Kvartalsrapport för tredje kvartalet för AB Igrene (publ),556027-1305, 1 mars 2019 – 31 maj 2019

2019-07-22

KVARTALET 1 MARS till 31 MAJ 2019
Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgår till – 1 454 KSEK (- 2 061)
Resultat per aktie för kvartalet – 0,11 SEK (-0,24)
DELÅRET 1 SEPTEMBER 2018 till 31 MAJ 2019
Resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till – 8 990 KSEK (-5 829)
Resultat per aktie för perioden – 0,68 SEK (-0,67)
Bolagets soliditet uppgår till 89,8 % (91,5)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Produktionstest
Det produktionstest i Produktionshål 2, som på grund av vinter och kyla tvingades avbrytas i
december 2018, återupptogs i april 2019. Tekniska problem uppstod på grund av materialfel och
testet måste avbrytas återigen.
Det avbrutna testet följde över tid föregående test och till och med överträffade detta vad gäller gasmängden
i det inledande stadiet.
Testet återupptas i juli månad med helt ny pumputrustning.

Finansiering
I juni 2018 ingick Igrene ett avtal om en konvertibelbaserad så kallad Equity Line om 15 Mkr med den
danska fonden Formue Nord Markedsneutral A/S, ett fristående danskt kapitalförvaltningsbolag. I
maj månad utnyttjade Igrene den första "linan" i detta avtal och tog in 1,25 Mkr i lån.
Avtalet om Equity Line innebär att Formue Nord över en 24-månaders period åtar sig att teckna konvertibler
för upp till 15 Mkr i enskilda trancher om 1,25 Mkr, totalt 12 trancher. För det
konvertibellån som Igrene nu upptagit erhåller Formue Nord teckningsoptioner med rätt för bolaget
att i en framtid konvertera lån till aktier.
Samtidigt erhåller befintliga aktieägare teckningsoptioner i samma utsträckning där aktieägaren får
en teckningsoption per 26 aktier denne äger i Igrene per avstämningsdagen, som är den 20 juni 2019.
Se för övrigt Igrenes pressmeddelanden den 13 juni och den 17 juni 2019.

Produktions- och miljötillstånd
Miljökonsekvensutredning och teknisk beskrivning för produktion av naturgas till en LNGanläggningen
har färdigställts och inkluderar de från samråden med myndigheter och
allmänheten inkomna synpunkterna.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

Produktionstillstånd
I början av juni månad inlämnade Igrene ansökan om bearbetningskoncession (produktionstillstånd)
till Bergsstaten.
Ansökan handlar om miljökonsekvensutredning och teknisk beskrivning för produktion av
naturgas till en LNG-anläggning för flytande gas.

Produktionstest
Igrene kommer att starta nytt fullskaletest i Produktionshål 2 inom Morafältet med start den
24 juli. All pumputrustning från markytan ned till 320 meters djup har bytts ut och själva
skruvpumpen har fått en ny design som möjliggör pumpning av större volymer vatten.
Igrene har fått miljömyndigheternas tillstånd att använda ekoinhibitor vid behov. Själva
brunnen har byggts om för att möjliggöra injicering av medlet i brunnens botten om detta
behövs för att motverka bildandet av metanhydrater.
Även utloppsledningar för gas har modifierats för att kunna ta emot och mäta stora gasvolymer.

Förberedelser för kapitalanskaffning
I förlängningen av pågående produktionstest planerar Igrene att genomföra en publik nyemission
med företräde för befintliga aktieägare i Igrene. Kapitalet skall bland annat säkerställa
utförandet av ytterligare produktionsbrunnar och slutförande av produktionstillstånd.

Tredje kvartalets resultat
Bolaget redovisar inga intäkter för perioden. Kostnaderna uppgår till 1 454 KSEK (2 061),
varav en väsentlig del avser kostnader för personal, produktionstester och konsulttjänster
för ansökan om produktionstillstånd.
Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som har ett varaktigt
värde och som således kan bokföras som tillgång i balansräkningen har medfört att Bolaget
valt att redovisa alla fältarbeten och omkostnader inklusive konsultkostnader över
resultat- räkningen. Direkta kostnader för borrhåll bokförs som anläggningstillgång i
balansräkningen och skrivs av enlig plan under 5 år. Avskrivningar av anläggningstillgångar
uppgår till 217 KSEK (136). Bolagets resultat för perioden motsvarar -0,11 SEK per aktie.

Likviditet och finansiering
Den 31 maj 2019 uppgick Bolagets likvida medel till 1 898 SEK.
Bolaget hade vid rapportdatumet inga långfristiga skulder.
Eget kapital, aktiekapital och soliditet
Den 31 maj 2019 uppgick Bolagets eget kapital till 18 580 KSEK varav 1 312 KSEK utgjordes
av aktiekapital, 1 117 KSEK av bundna reserver och resterande 16 151 KSEK av fritt eget
kapital.
Bolagets soliditet uppgick vid samma datum till 89,8 %.

Anställda
Bolaget har tre (3) personer anställda. Därutöver finns en inhyrd t f verkställande
direktör på partiell tid och tidvis inhyrda konsulttjänster.

Aktien
Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på Spotlight Stock Market under kortnamnet ABI och med
ISIN-kod SE0006091476. Aktiekapitalet är efter den senaste nyemissionen i januari 2019
fördelat på 13 115 469 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Samtliga aktier ägs med
samma rätt till röst och vinst i bolaget.
Antalet aktieägare uppgår till ca 3 000.

 Så här långt handlas aktien i relativt små volymer och till stor spread.

Redovisningsprinciper
Bolagets redovisning upprättas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1
(K3 reglerna).
Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.
Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande:
22 oktober 2019 Bokslutskommuniké

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, t f VD
mats.budh@igrene.se, telefon: 070 650 62 26

Om Igrene
Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas
största meteoritkrater.
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har
genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kontinuerliga flöden av ren metangas.
Bolaget har nu valt att fokusera på ett område sydväst om Mora centralort – Morafältet – för
att där genomföra ett flertal produktionshål och fastställa hur stora gasvolymer det handlar
om.
Se www.igrene.se


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News