Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde

2019-07-05


Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån ("Andelslånen") uppgick till 10 545 kronor per andel vid marknadens stängning den 30 juni 2019.

Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 26 strategiska innehav verksamma inom bl.a. bank och finans, IT-infrastruktur, underhåll och service, konsumentvaror, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera investeringsportföljen och belåningsgraden uppgick den 30 juni 2019 till 45,6%. Portföljen är för närvarande fullinvesterad, dock med en något kortare kreditduration än normalt för att kunna dra nytta av en potentiellt ökad volatilitet i marknaden framöver. Baserat på nuvarande portföljsammansättning förväntas avkastningen för 2019 ligga inom det långsiktiga avkastningsmålet om 7-9% per år.

Nyckeltal för portföljen per den 30 juni 2019

Effektiv ränta (%)         10,06%
Kreditduration (år)           2,48
Ränteduration (år)           0,58
Modifierad duration (%)           0,56%

Största innehav per den 30 juni 2019

Emittent ISIN % av portföljen
Danske Bank A/S XS1044578273           4,9%
Klövern AB SE0011337898           4,8%
SB Holding Plc NO0010828098           4,3%
Ekornes QM Holding AS NO0010848401           4,3%
Swedbank AB XS1190655776           4,3%

Uppgift om substansvärdet och nyckeltal publiceras på emittentens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Investor relations.

För ytterligare information, kontakta emittentens VD Jakob Eliasson
Telefon: 08-23 11 00, E-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se

Om Emittenten

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan styrelsen fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode där investerarna oavkortat får all avkastning upp till tröskelräntan om 4 procent per år med s.k. high watermark. Överskjutande avkastning delas 80 procent till investerarna och 20 procent till moderbolaget.

Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Handelsbanken och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 5 juli 2019 kl. 18:30.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News