Förtydligande av pressmeddelande ang teckningsoptioner

2019-06-17

Frågor har inkommit från befintliga aktieägare i anledning av Igrenes pressmeddelande den 13 juni ang avstämningsdag för gratis teckningsoptioner av serie TO 1.
De teckningsoptioner, som Igrene nu delar ut till sina aktieägare, innebär ett erbjudande att förvärva aktier på samma villkor som Formue Nord erhöll när bolaget lämnade Igrene ett konvertibelt lån om 1 250 000 kronor i maj månad 2019. Detta för att minska utspädningseffekten för befintliga aktieägare.

Det innebär att befintliga aktieägare tilldelas, utan att behöva betala något, en (1) teckningsoption för varje heltal om tjugosex (26) aktier som aktieägare innehar per avstämningsdagen, som är den 20 juni 2019. Registrering av aktieägarnas teckningsoptioner sker genom Eminova Fondkommissions och Euroclears försorg. Aktieägaren behöver inte vidta någon åtgärd för egen del.

Av pressmeddelandet den 13 juni framgår att aktieägare har tiden fram till den 10 juni 2024 på sig att bestämma huruvida man vill utnyttja sina optioner och förvärva ytterligare aktier i Igrene. Som framgår av pressmeddelandet kan man välja att utnyttja denna möjlighet under ytterligare nio tillfällen före den 10 juni 2024.

Det är den enskilde aktieägaren som väljer om och när man vill utnyttja teckningsoptionerna. Oavsett när man vill göra detta är priset 2,75 kronor per aktie. Detta innebär att även om den officiella aktiekursen för Igrenes aktier vida överstiger 2,75 kronor har innehavare av teckningsoptioner rätt att teckna aktier för 2,75 kronor per aktie.

Som framgår av föregående pressmeddelande kommer det också att vara möjligt för aktieägare att från och med den 27 juni 2019 sälja eller köpa teckningsoptioner.

Teckningsoptioner som inte utnyttjats senast den 10 juni 2024 förfaller.

Aktieägare som vill utnyttja teckningsoptioner skall anmäla detta till Eminova Fondkommission på info@eminova.se eller via post till Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 3tr, 111 46 Stockholm, under någon av de tidsperioder som angetts i föregående pressmeddelande.
För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, tf VD
mats.budh@igrene.se
+4670 650 62 26
Om Igrene
AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.
Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har
genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.
Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.
Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.
Se www.igrene.se


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News