Avstämningsdag för gratis teckningsoptioner av serie TO 1 är satt till den 20 juni 2019

2019-06-13

Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO 1 som AB Igrene (publ) ("Igrene") delar ut till sina aktieägare för att minska utspädningen i den första tranchen i den finansieringslösning som Igrene ingick i juni 2018 är satt till den 20 juni 2019. Detta innebär att sista dag för handel med Igrenes aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoption av serie TO 1 är den 18 juni 2019. Första dag för handel exklusive rätt till teckningsoption av serie TO 1 är den 19 juni 2019. 
En (1) teckningsoption av serie TO 1 tilldelas för varje heltal om tjugosex (26) aktier som innehas per avstämningsdagen den 20 juni 2019. Avrundning sker nedåt.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie (med förbehåll för standardjusteringar enligt teckningsoptionsvillkoren) till en kurs om 2,75 kronor per aktie.

Innehavare av Teckningsoptioner till ett sammanlagt värde om 500 000,00 kronor eller mer kan utnyttja Teckningsoptionerna för Teckning av nya Aktier från och med dagen för registrering av Teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den dag som infaller fem (5) år efter dagen för registrering hos Bolagsverket.
Utnyttjande av Teckningsoptioner som understiger sammanlagt 500 000,00 kronor kan ske vid 10 tillfällen enligt nedan.
26 november – 10 december 2019
27 maj – 10 juni 2020
26 november – 10 december 2020
27 maj – 10 juni 2021

26 november – 10 december 2021

27 maj – 10 juni 2022

28 november – 9 december 2022

26 maj – 9 juni 2023

27 november – 11 december 2023

27 maj – 10 juni 2024

  Första dag för handel i Teckningsoptionerna (TO 1) kommer att vara den 27 juni 2019.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, tf VD

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2019.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Se www.igrene.se


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News