Slutgiltigt resultat av Ambeas övertecknade företrädesemission

2019-06-12

Det slutgiltiga resultatet av företrädesemissionen i Ambea AB (publ) ("Ambea" eller "Bolaget") visar att 26 976 854 aktier, motsvarande cirka 99,9 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 24 586 aktier, motsvarande cirka 0,1 procent av de erbjudna aktierna, har tilldelats utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och Ambea tillförs cirka 1 215 miljoner kronor före emissionskostnader.
Genom företrädesemissionen ökas Ambeas aktiekapital med 674 173,13 kronor från 1 688 253,10 kronor till 2 362 426,23 kronor och det totala antalet aktier ökar med 27 001 440. Efter emissionen uppgår antalet aktier i Ambea till 94 617 996.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas omkring den 12 juni 2019. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 18 juni 2019. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 25 juni 2019.

Rådgivare
Ambea har i samband med företrädesemissionen utsett Danske Bank och DNB Markets som finansiella rådgivare, Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, Nordea som finansiell rådgivare och Joint Bookrunner samt Vinge som legal rådgivare.
För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, IR-chef
Telefon: +46 708 64 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Denna information är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juni 2019 kl. 21.00
Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Ambea. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Ambea kommer endast att ske genom det prospekt som Ambea beräknar offentliggöra den 21 maj 2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ("USA")), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Ambea har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Ambeas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News