Kommuniké från årsstämman i Shortcut Media AB (publ.)

2019-06-12

Den 11 juni 2019 höll Shortcut Media Group årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt förslagen i bolagsstämmans kallelse. Totalt deltog ägare som företrädde 3 037 698 aktier på stämman, motsvarande 31,7% av utestående antal aktier samt röster.
·  Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. För verksamhetsåret 2018 ska ingen utdelning ske.

·  Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

·  Stämman godkände förslag till att minska antalet styrelseledamöter till fyra stycken, inga suppleanter.

·  På stämman beslutades om oförändrade arvoden till styrelsen och revisorerna innebärande att arvode utgår med 40 000 kr per ledamot och 50 000 kr till ordförande, totalt 130 000 kr för året. Ersättning till revisor utgår enligt löpande räkning.

·  Stämman beslutade enligt huvudägarnas förslag om omval av Mats Jankell och Anders Uhnér samt nyval av Lena Carlberg och Maria Andersson Grimaldi.

·  Stämman beslutade omval av bolagets revisor Revideco AB.

·  Stämman beslutade om utgivande av optionsprogram om 75 000 aktier till ett lösenpris om 3 SEK per aktie till COO Peter Söderlind i enlighet med styrelsens förslag. Lösendag är den 30 april 2020.

·  Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier öka bolagets aktiekapital. Betalning skall kunna ske kontant, med apportegendom, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Styrelsen äger i enlighet med detta bemyndigande rätt att emittera maximalt två miljoner aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets IR-sida på Spotlight Stock Markets hemsida.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se 

Tel: 076-949 66 99

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, mest prisbelönta, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion, Good Motion och Frost VFX. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News