Igrene söker tillstånd för kommersiell produktion av naturgas

2019-06-12

Igrenes verksamhet inom det så kallade Morafältet har nu förts så långt att bolaget inlämnat ansökan till Bergsstaten om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas i form av hög-kvalitativ metangas
Elektromagnetiska överflygningar och markprovstagningar, seismiska mätningar, kärnborrningar och produktionsbrunnar med åtföljande produktionstester inom Morafältet sydväst om Mora centralort har givit så positiva resultat att Igrene nu är berett att gå vidare från rent undersökande verksamhet till faktisk produktion av naturgas.

En reservoarmodell har utvecklats för det område inom Morafältet som Igrenes ansökan avser. Den utgör en viktig del i Igrenes bedömningar avseende tillgängliga gasvolymer. Tidigare produktionstes-ter visar att bolaget är i förbindelse med reservoarer med fri gas inom detta område, 96 till 97% ren metangas.

Igrenes teori om gas i Siljansringen bygger på att kolväteföreningar uppstår vid oorganisk bildning vid högt tryck i jordens inre. Det handlar således om en abiotisk process.

Hypotesen innebär att kolväten bildas i jordens inre eller jordskorpan och migrerar mot jordytan via djupa förkastningar. Organiskt material i ytliga bergarter kan därför bara utgöra ett komplement till redan existerande migrerande metan av icke biologiskt ursprung.

Europas största meteoritnedslag inträffade i det som idag kallas Siljansringen i Dalarna. Nedslaget har skapat sprickor ned till övre manteln i jordens innandöme, vilka möjliggör att abiotisk gas kan sippra upp via dessa förkastningar.

Den nu aktuella ansökan om produktionstillstånd avser blott en liten del av Siljansringen.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, tf VD

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2019.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Se www.igrene.se


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News