Årsstämmokommuniké 2019 Prebona AB (publ)

2019-06-12


Tisdagen den 11 juni 2019 hölls årsstämma i Prebona AB (publ). Nedan följer de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet. 

Vid stämman var 7 168 148 aktier representerade. 

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. 

Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter samt att utse en revisor utan revisorssuppleant. 

Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 90 000 kronor till styrelseordförande och med 45 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. 

Bolagsstämman beslutade att omvälja Jan-Otto Carlsson, Björn Hedlund, Matti Sällberg, Claes De Geer samt Christian Östberg som styrelseledamöter samt välja Björn Hedlund till styrelseordförande. 

Till revisor utsågs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som meddelat att de kommer att utse Lars Kylberg till huvudansvarig revisor. Lars Kylberg är sedan tidigare bolagets revisor. 
Samtliga val ovan avser tiden fram till nästa årsstämma. 

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. 

För ytterligare informationkontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.prebona.com


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News