2019-05-20

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Deflamo AB: Kallelse till årsstämma i Deflamo AB (publ)</title><style> </style>
</head>
<body><p><strong>Pressmeddelande Deflamo AB</strong><br /><strong>Stockholm den 20 maj 2019</strong><br /><br /><br />Deflamo AB (publ) (“Bolaget”) håller årsstämma onsdagen den 19 juni 2019 kl. 10.00 på Christiansen Stenstierna AB:s kontor på Grev Turegatan 18 i Stockholm.<br /><br /><strong>Rätt att delta</strong><br />Rätt att delta i bolagsstämman har den som:<br /><u>dels</u> är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 juni 2019;<br /><u>dels</u> anmäler sitt deltagande på stämman hos Bolaget senast torsdagen den 13 juni 2019 under adress Deflamo AB, “Årsstämma”, c/o Christiansen Stenstierna AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, per telefon 070-486 17 71 eller e-post till jan@blomquist.be.<br />Vid anmälan ska uppges: fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, e-postadress och telefonnummer dagtid.<br />Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge fullmakt och övriga behörighetshandlingar före stämman.<br />Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Bolagets hemsida <a href="https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Ek3EkaqjmLK6JdGoF2ce28laPZcaxKS1K_sWLBugvS5qRCgQ_T3c6QYIAexxFoyiHPao_1rwltulTPFvcUUuyw==" rel="nofollow" target="_blank">www.deflamo.com</a>. </p> <p>Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att ha rätt att delta i stämman, begära att aktierna tillfälligt införs i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 13 juni 2019.<br />Detta innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.<br /><br /><strong>Föreslagen dagordning</strong><br />Styrelsens förslag till dagordning för årsstämman:<br />1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman<br />2. Upprättande och godkännande av röstlängd<br />3. Godkännande av dagordning<br />4. Val av två justeringsmän<br />5. Prövning av om stämman blivit behörigen utlyst<br />6. Verkställande direktörens anförande<br />7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse<br />8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör<br />9. Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter<br />10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer<br />11. Förslag avseende valberedning<br />12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler<br />13. Förslag från styrelsen till beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten<br />14. Stämmans avslutande<br /><br /><strong>Förslag avseende resultatdisposition (pkt 8)</strong><br />Styrelsen föreslår att det inte sker någon vinstutdelning för verksamhetsåret 2018.<br /><br /><strong>Förslag avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, arvoden samt valberedning (pkt 1, 9-11)</strong><br />Bolagets styrelse har vid tidpunkten för kallelse inte erhållit förslag från valberedningen avseende ovan nämnda ärenden. För det fall att styrelsen underrättas om sådana förslag innan tidpunkten för årsstämman kommer förslagen att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande samt i övrigt hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida.<br /><br /><strong>Förslag avseende emissionsbemyndigande (pkt 12)</strong><br />Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, inom ramen för bolagsordningen, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske i syfte att finansiera verksamheten tills bolaget uppvisar lönsamhet samt genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med villkor. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå erforderligt intresse för teckning.<br /><br /><strong>Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten (punkten 13)</strong><br />Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vidta sådana smärre justeringar av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.<br /><br /><strong>Upplysningar på stämman</strong><br />Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag.<br /><br /><strong>Tillhandahållande av handlingar m.m.</strong><br />Beslut enligt punkt 12 kräver att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.<br /><br />Årsredovisning med revisionsberättelse, kontrollbalansräkning och revisorns yttrande däröver kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget senast tre veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.deflamo.com samt vid årsstämman.<br /><br />Karlshamn i maj 2019<br /><strong>Styrelsen</strong><br /><strong>Deflamo AB (publ)</strong><br /><br /><strong>För ytterligare information, vänligen kontakta</strong><br /><br />Jan Blomquist, Ordförande <br />Tel: +46 (0)70-486 17 71 <br />E-mail: jan@blomquist.be<br /><br />Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com<br /><br /><strong>Om Deflamo</strong><br />Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&amp;U –tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter.<br /><br />Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.<br /></p> <p id="gnw_attachments_section-header">
<strong>Bilaga</strong>
</p>
<ul id="gnw_attachments_section-items">
<li>
<a target="_blank" href="https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/37823fde-a03d-40c7-adbf-7f7ef1cf0b47">Marknadskommunikation Deflamo 20 maj 2019-se</a>
</li>
</ul>
<img class="__GNW8366DE3E__IMG" src="https://www.globenewswire.com/newsroom/ti?nf=MTAwMDE5MzcyOCM0MDAzNDIxOTcjMjAxODcwOA==" width="1" height="1"/></body>
</html>