2019-05-20

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Karolinska Developments portföljbolag OssDsigns nyemission inför notering på Nasdaq First North är övertecknad</title><style> </style>
</head>
<body><p>STOCKHOLM, SVERIGE – 20 maj 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget OssDsigns nyemission inför noteringen på Nasdaq First North är övertecknad. Inom ramen för emissionen tillförs OssDsign därmed cirka 151,3 MSEK före emissionskostnader.</p> <p>OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför innovativa implantat för förbättrad läkning och behandling av bendefekter. Bolaget har ansökt om listning av dess aktier på Nasdaq First North. Planerad första dag för handel är den 24 maj 2019.</p> <p>Intresset att delta i emissionen har varit stort och emissionen tecknades till cirka 117 procent. Inom ramen för emissionen tillförs OssDsign därmed cirka 151,3 MSEK före emissionskostnader. Under förutsättning att övertilldelningsoptionen om ytterligare högst 825 000 aktier kan utnyttjas fullt ut tillförs OssDsign ytterligare 22,7 MSEK före emissionskostnader. OssDsign tillförs omkring 2000 nya ägare genom emissionen.</p> <p>Teckningskursen uppgick till 27,50 SEK per aktie. Erbjudandet omfattades till cirka 74 procent av teckningsförbindelser från ett antal institutionella och privata investerare, inklusive OssDsigns två största aktieägare samt dess styrelseordförande Simon Cartmell och styrelsemedlemmen Anders Qvarnström.</p> <p>Med ett antagande om att nyemissionen genomförs till de annonserade villkoren, och att aktiekursen sedan ligger på motsvarande nivå i slutet av kvartalet, skulle det innebära en ökning av innehavets bokförda värde vilket i sin tur skulle medföra en positiv resultateffekt i Karolinska Development om 12 MSEK i andra kvartalet 2019.</p> <p>Per den 31 mars 2019 uppgick Karolinska Developments ägande i OssDsign till 25 procent och efter genomförd nyemission till cirka 18 procent med full utspädning, inklusive indirekt innehav via KCIF Co-Investment Fund.</p> <p><strong>För ytterligare information, vänligen kontakta: </strong></p> <p>Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB<br />Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com</p> <p>Fredrik Järrsten, finanschef, Karolinska Development AB<br /> Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com</p> <p><strong>TILL REDAKTÖRERNA</strong></p> <p align="justify"><strong>Om Karolinska Development AB</strong><br /><strong><br /> </strong>Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.</p> <p align="justify">Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.</p> <p align="justify">Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.</p> <p align="justify">Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.</p> <p align="justify">För mer information: <a href="https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ruG3liNgAvqo0_zcm8_ujNbg6OzjOy1uGk99vy1NLJoRHq-egF7PS48u5eWJ8JxvBdEpiXdxL15FqkDqKFvH9bXckr-WAJPdzURAypF1h25OYJlRcGI_mg_TA_UIlzIY" rel="nofollow" target="_blank">www.karolinskadevelopment.com</a>.</p> <p align="justify"><em>Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 20 maj 2019 klockan 19:00. </em></p><p> <br /> </p><p /> <p id="gnw_attachments_section-header">
<strong>Bilaga</strong>
</p>
<ul id="gnw_attachments_section-items">
<li>
<a target="_blank" href="https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/4947b4b7-87ee-4cd2-bc56-1d2c1a4f33e4">KD PR utfall nyemission OssDsign May 2019 (sve)</a>
</li>
</ul>
<img class="__GNW8366DE3E__IMG" src="https://www.globenewswire.com/newsroom/ti?nf=MTAwMDE5MzcxNSM0MDAzNDIxNTcjMjAwMDcyNQ==" width="1" height="1"/></body>
</html>