2019-05-20

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Corline Biomedical AB: Riktad nyemission om ca 14 MSEK</title><style> </style>
</head>
<body><p align="justify"><strong>Styrelsen för Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 7 maj 2019 beslutat att emittera totalt 900 000 aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den riktade emissionen tecknas av institutioner och professionella aktieägare till en aktiekurs om 15,50 SEK. Totalt tillförs Corline cirka 14 MSEK genom transaktionen.</strong></p> <p align="justify">För att stärka Corlines finansiella ställning inför kommande utveckling av Bolagets läkemedelsportfölj har styrelsen beslutat genomföra en riktad emission om cirka 14 MSEK. Teckningskursen i emissionen uppgår till 15,50 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 7,2 procent mot senaste betalkurs den 20 maj 2019. Emissionen tecknas av Healthinvest Small &amp; Microcap Fund (420 000 aktier) Eccenovo AB (300 000 aktier), LS Medcap GmbH (90 000 aktier) och Adam Dahlberg (90 000 aktier).</p> <p align="justify">Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda och stärka ägarbilden i Bolaget med investerare som har stor erfarenhet och visat framgång i investeringar inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Den riktade emissionen innebär också att finansieringen kan genomföras på ett tidseffektivt sätt och till kostnader som är lägre jämfört med en företrädesemission.</p> <p align="justify">Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 5,4 procent i förhållande till totala antalet aktier efter transaktionen som medför att antalet aktier i Corline ökar från 15 774 918 aktier till totalt 16 674 918 aktier, och att aktiekapitalet ökar med 112 500 kronor, från 1 971 864,75 kronor till totalt 2 084 364,75 kronor. Emissionskostnaden uppgår till mindre än 100 000 kronor.</p> <p align="justify"><strong>Henrik Nittmar, VD i Corline, kommenterar</strong><br /><em>”Det är bra att vi stärker det institutionella och professionella ägandet i Corline ytterligare. Kassaförstärkningen möjliggör kommande satsningar, både vad gäller kliniska studier och kommersiella aktiviteter och vi står nu väl rustade inför höstens aktiviteter”.</em></p> <p align="justify"><strong>Vid frågor, vänligen kontakta</strong></p> <p>Henrik Nittmar, VD<br />Telefon: 018-71 30 90<br />E-post: henrik.nittmar@corline.se</p> <p><strong>Certified Adviser</strong><br />Sedermera Fondkommission </p> <p align="justify">Telefon: 040-615 14 10<br />E-post: ca@sedermera.se</p> <p align="justify"><em>Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2019.</em></p> <p><br /> </p> <p align="justify"><strong><em>Corline Biomedical AB</em></strong><em> arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget har inlett kliniska studier för Renaparin® inom njurtransplantation, en applikation som har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”) i Europa och USA. Corlines projekt Cytoparin™ är godkänt att starta kliniska studier för diabetes typ1. Inom ramen för helägda dotterbolaget <strong>Corline Pharma AB</strong> utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.</em></p> <p> </p> <p id="gnw_attachments_section-header">
<strong>Bilaga</strong>
</p>
<ul id="gnw_attachments_section-items">
<li>
<a target="_blank" href="https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/6292b566-b67d-4866-97ca-5d00c1abe7e9">190520_PM - Corline - Genomf&#246;r riktad nyemission</a>
</li>
</ul>
<img class="__GNW8366DE3E__IMG" src="https://www.globenewswire.com/newsroom/ti?nf=MTAwMDE5MzcwNiM0MDAzNDIxMzIjMjAxNzI2Ng==" width="1" height="1"/></body>
</html>