Kommuniké från årsstämma 2019

2019-05-17


S2Medical AB (publ) höll årsstämma i Linköping den 16 maj. Följande huvudsakliga beslut fattades:

· Stämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018, och att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

· Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

· Stämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma oförändrat ska utgå med 91 000 kronor till styrelsens ordförande och med 45 500 kronor vardera för övriga ledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

· Till styrelsen omvaldes Amin Omrani, Carsten Browall, Martin Zetterström, Mårten Skog samt Roland Frösing. Till styrelseordförande valdes Amin Omrani.

· Som bolagets revisor omvaldes den auktoriserade revisorn Carl-Johan Sandberg vid M. Sandbergs Redovisning & Revision AB.

· Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill nästa årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet kan inte nyttjas för att öka bolagets antal aktier med mer än 1 129 500 aktier.

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser. 

Övrigt  

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se
Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News