Halvårsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2018 – 28 februari 2019

2019-04-23


Resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till  -7 536 (-3 768)

Resultat per aktie för perioden, – 0,57  SEK (-0,43)

Bolagets soliditet uppgår till 96,7% (96,7)

Väsentliga händelser under kvartal två

Produktionstest

Sedan Produktionshål 2 tekniskt modifierats och säkrats till betydligt högre gasflöden och tryck startades ett nytt fullskaletest för produktion av metangas i slutet av november. Stark och ihållande kyla medförde dock att testutrustning och utloppsrör frös ihop och testet måste avbrytas i mitten av december.

Finansiering

Kapitaltillskottet från höstens nyemission har använts till att betala av sommarens brygglån samt återställningen och test av Produktionshål 2. För att upprätthålla verksamheten krävdes nytt kapitaltillskott. Av möjliga lösningar och med stöd i befintligt bemyndigande så valdes en riktad nyemission till Krefting Finans AB om 1 725 000 aktier à 2,00 kronor vilken inbringade 3 450 000 SEK. Vidare har i en kvittningsemission med TVR Sport & Näringsliv AB om 990 000 SEK ytterligare 495 000 aktier à 2,00 kronor emitterats. Teckningskursen har i båda fallen satts mot bakgrund av den aktuell marknadskursen under den senaste månaden före nyemissionen.

Efter dessa nyemissioner i januari uppgår antalet aktier i bolaget till 13 115 469 stycken.

Neddragning av aktiviteterna under vintern

På grund av vinter och kyla valde Igrene att minska fältinsatser mm till dess vintern och kylan släppt sitt grepp och verksamheten kan intensifieras igen under april månad. Under denna tid är behovet av vd reducerat och bolagets vd Lars Svensson har tagit tjänstledigt till dess aktivi-tetsnivån i bolaget åter normaliserats.

Under Lars Svenssons tjänstledighet går Mats Budh, tidigare vd i Igrene, in som tillförordnad vd och Lars Svensson kvarstår under denna tid som aktiv deltagare i Igrenes nätverk.

Bearbetning och miljötillstånd

Miljökonsekvensutredning och teknisk beskrivning för produktion av naturgas till en LNG-anläggningen har färdigställts och inkluderar de från samråden med myndigheter och allmän-heten inkomna synpunkterna. Slutliga ansökningar gällande både bearbetningskoncessionen hos Bergsstaten och miljöprövningen hos Länsstyrelsen i Dalarna är nu förberedda för att kunna skickas in. Förutsättningen för en ansökan är dock att Igrene kan påvisa stabilt gasflöde på kommersiell nivå i kommande produktionstest.

Förändringar i styrelsen

Vid Årsstämman i januari omvaldes till styrelsen Karl-Åke Johansson, Boliden, Annette Berkhahn Blyhammar, Täby, Mats Budh , Mora, och nyvaldes Olle Starrin, Lidingö. 

Som suppleant nyvaldes Andreas Gidlund, Mora. 

Väsentliga händelser efter kvartal två

Produktionstest

Igrene har i april planenligt startat nytt fullskaletest i Produktionshål 2 inom Morafältet.

Igrene har fått miljömyndigheternas tillstånd att använda ekoinhibitor vid behov. Själva brunnen har byggts om för att möjliggöra injicering av medlet i brunnens botten om detta behövs för att motverka bildandet av metanhydrater.

Även utloppsledningar för gas har modifierats för att kunna ta emot och mäta stora gasvolymer.

Testet pågår och i skrivande stund är det för tidigt att informera om utvecklingen av detta produktionstest.

Förberedelser för produktionstillstånd och kapitalanskaffning

I förlängningen av pågående produktionstest planerar Igrene att inge ansökan till berörda myndigheter för rättighet att kommersiellt producera och leverera naturgas i form av metangas.

Samtidigt förbereds en publik nyemission med företräde för befintliga aktieägare i Igrene

att delta i den kapitalanskaffning som behövs för att säkerställa produktionstillstånd och ut-föra ytterligare produktionsbrunnar mm.

Halvårsresultat

Bolaget redovisar 318 KSEK i intäkter som består av försäljning byggnad. Kostnaderna uppgår till 7 722 KSEK (3 676), varav en väsentlig del avser kostnader för provtagningar och analyser samt övriga konsulttjänster.

Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som har ett varaktigt värde och som således kan bokföras som tillgång i balansräkningen har medfört att Bolaget valt att redovisa alla fältarbeten och omkostnader inklusive konsultkostnader över resultat- räkningen. Direkta kostnader för borrhåll bokförs som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av enlig plan under 5 år. Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till 423 KSEK (300). Bolagets resultat för perioden motsvarar -0,57 SEK per aktie.

Likviditet och finansiering

Den 28 februari 2019 uppgick Bolagets likvida medel till 1 468 KSEK. Bolaget hade vid rapportdatumet inga långfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet

Den 28 februari 2018 uppgick Bolagets eget kapital till 20 034 KSEK varav 1 312 KSEK utgjordes av aktiekapital, 1 117 KSEK av bundna reserver och resterande 17 604 KSEK av fritt eget kapital.

Bolagets soliditet uppgick vid samma datum till 96,7%.

Anställda

Bolaget har tre (3) personer anställda. Därutöver finns en inhyrd t f verkställande direktör på partiell tid och tidvis inhyrda konsulttjänster.

Aktien

Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på AktieTorget under kortnamnet ABI och med ISIN-kod SE0006091476. Aktiekapitalet är efter den senaste nyemissionen i januari 2019 fördelat på 13 115 469 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Samtliga aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Antalet aktieägare uppgår till ca 3 000.

Så här långt handlas aktien i relativt små volymer och till stor spread.

Redovisningsprinciper

Bolagets redovisning upprättas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3 reglerna).

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

 

Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande:

22 juli 2019                              Kvartalsrapport Q3

22 oktober 2019                    Bokslutskommuniké

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, t f VD mats.budh@igrene.se, telefon: 070 650 62 26

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kontinuerliga flöden av ren metangas. Bolaget har nu valt att fokusera på ett område sydväst om Mora centralort – Morafältet – för att där genomföra ett flertal produktionshål och fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda. 

Se www.igrene.se


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News