Acando AB flyttar fram årsstämman och delårsrapporten för perioden januari-mars 2019

2019-03-18


Acando AB (publ) ("Acando") meddelar att styrelsen beslutat att flytta fram årsstämman att hållas den 29 maj 2019 istället för den 2 maj 2019 som tidigare kommunicerat. Årsstämman kommer således att äga rum den 29 maj 2019, klockan 16.00, i Stockholm.

Kallelse till bolagsstämman kommer att utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor innan stämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Acandos webbplats. Information om att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens Industri och Svenska Dagbladet.

Acando meddelar vidare att styrelsen beslutat att flytta fram tidpunkten för publiceringen av delårsrapporten för perioden januari-mars 2019. Delårsrapporten för perioden januari-mars 2019 avses att publiceras den 31 maj 2019 istället för den 2 maj 2019 som tidigare kommunicerat.

Anledningen till senareläggningen av årsstämman och delårsrapporten är att CGI Inc., genom det indirekt helägda dotterbolaget CGI Nordic Holdings Limited, offentliggjorde den 11 mars 2019 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Acando att överlåta samtliga sina aktier i Acando till CGI. Acceptfristen förväntas inledas omkring den 18 mars 2019 och avslutas omkring den 15 april 2019. Förutsatt att erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 18 april 2019 förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 25 april 2019.
För mer information vänligen kontakta:
Carl-Magnus Månsson, Vd & koncernchef, carl-magnus.mansson@acando.com, +46 70 556 71 27
Om Acando  
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2 100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,8 miljarder kronor 2018 och är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.acando.com


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News