2019-03-15

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<title>Clean Motion AB bokslutskommuniké 2018</title><style> </style>
</head>
<body><p><strong>Elfordonstillverkaren <a href=”https://www.globenewswire.com/Tracker?data=bhAbWg-kI2Ik6GiYDoR2y_HlzFd9peIfHzaW5_5l4AzOJl2zQgPB1iaudS-BOgTW2bGDqMs93a0fETsFCrvi3o7ThUlct9h4stSdKQqf0so=” rel=”nofollow” target=”_blank”>Clean Motion AB</a> presenterar sin bokslutskommuniké för 2018. Bolaget redovisar en försäljning på 4 912 TSEK (5 221 TSEK) och ett rörelseresultat på -8 299 TSEK (-6 349 TSEK). Den externa försäljningen (exkl. komponentförsäljning till dotterbolag) blev 3 734 TSEK (4 899 TSEK) en minskning med 24%.</strong><br /></p> <p align=”justify”>Göran Folkesson kommenterar året; ” 2018 var ett år med mycket positiva händelser i våra utvecklings- och samarbetsprojekt men en besvikelse vad gäller både försäljning och att säkra finansiering för expansion i Indien. Dessa förhandlingar sker fortsatt i god ton, men har präglats av ständiga förändringar och förseningar. Vad gäller försäljningen så har flera av våra kunder haft förseningar i sina finansieringsprocesser vilket lett till att man inte kunnat växa i planerad takt och därmed har det drabbat oss i form av minskad orderstorlek. En stor del av våra kunder är start-up:s med visioner om nödvändiga förändringar. Vi älskar dessa kunder, men med det följer viss osäkerhet kring just finansiering.”</p> <p align=”justify”>Beträffande finansiering för Clean Motions del står följande:<br />”Bolaget kommer under 2019 att behöva ny finansiering. Förhandlingar pågår främst avseende verksamheten i Indien. Styrelsen överväger flera alternativ beroende på förhandlingarnas fortskridande och räknar med att presentera beslut för finansiering under april. Huvudägaren (AB Virtual Engineering Nordic) har åtagit sig att vid behov utöka bryggfinansieringsavtal med upp till 3 MSEK vilket väl förväntas täcka kapitalbehovet för kommande 3-månadersperiod”</p> <p align=”justify”>Göran skriver vidare i sitt VD-ord angående Indien; ”I Indien så fortsätter diskussioner med lokala partners och investerare. Diskussionen att dela upp verksamheten i två delar, tillverkning och fordonsoperatör, har gjort processen med investerare lättare men processen går inte framåt med önskad hastighet och det är svårt att förutse när vi når i mål. <br />Vad gäller det praktiska arbetet i verksamheten har vi tagit stora steg under året. Lokaliseringsprojektet har nu tekniskt nått en nivå med en detaljerad plan för lokala leverantörer och mikrofabrik och för att komma vidare krävs nu externa investeringar. Vi kan ändå dra tidig nytta av projektet genom att starta viss komponentförsörjning till produktionen för Europa vilket ger bättre marginal. <br />Vad gäller fordonsoperationen så levererade vi över 20 000 betalda resor i december. I januari startade vi test med batteribytessytem, en nyckel för kontinuerlig drift. Som ett första steg i vårt Bzzt samarbete implementerar vi Bzzt-plattformen i våra fordonskluster i Indien, vilket ytterligare kommer att höja nyttjandegraden, öka effektiviteten och nå ut till en större mängd kunder på ett kostnadseffektivt sätt.”</p> <p align=”justify”>VD beskriver vidare ett starkare fokus på kundsamarbeten för att nå bättre volym och marginal i Europa; ” Vår fordonslösning känns helt rätt för framtidens mobilitet och vi förbättrar kontinuerligt både produkt och erbjudande för att passa den framväxande MaaS-marknaden (Mobility-as-a-Service). Vi kommer fokusera mer på specifika tillämpningar genom djupare samarbeten med nyckelkunder. Med specialiserade anpassningar maximerar vi kundnyttan och skapar förutsättningar för att ha bättre marginal på våra produkter. Med denna mer specialiserade strategi har vi bättre möjligheter att nå lönsamhet i Europa.”</p> <p><strong><em>Rapporten i sin helhet bifogas.</em></strong><br />Lerum, 2019-03-15</p> <p><strong>För mer information, vänligen kontakta:</strong><br />Göran Folkesson<br />VD, Clean Motion AB<br />Tel: +46 735 320 273<br />Email: <strong><a href=”https://www.globenewswire.com/Tracker?data=EeUl8Xsh6tQShBkMUBOGHJjaTzwq7Z4Qg1CEQHNrfnzVJlh2y-oFfqn1I1BFUoC6OrrphO_UAKeAkbo-t7ch7i49mCxws5-IJwm2pvkr810=” rel=”nofollow” target=”_blank”><u>goran@cleanmotion.se</u></a></strong></p> <p><em>Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-03-15 kl. 18:30 CET. </em></p> <p align=”justify”><strong><em>Om Clean Motion AB </em></strong><br /><em>Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö. </em></p> <p><em>Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&amp;W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50. </em></p> <p align=”justify”><em>För ytterligare information, vänligen besök: <strong><a href=”https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ScAMudW83r1GZVl5-FdRACzXDlu97oKQnivK4iDA8xJIVf3_gq9duoIzKUCtjMTJaUzkeqfeunRn5MzkVQf6xZV_pNACZiissSGYtKXa3v0=” rel=”nofollow” target=”_blank”><u>www.cleanmotion.se</u></a><u>.</u></strong></em></p> <p /> <p id=”gnw_attachments_section-header”>
<strong>Bilagor</strong>
</p>
<ul id=”gnw_attachments_section-items”>
<li>
<a target=”_blank” href=”https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/95816282-3e1a-4d29-99ad-4e93388ec69e”>Clean Motion PM, 20190315, Bokslutskommuniké 2018</a>
</li>
<li>
<a target=”_blank” href=”https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/30b12a4e-7636-4932-9ccf-5b01fa3701b7″>Clean Motion, Bokslutskommunike 2018</a>
</li>
</ul>
<img class=”__GNW8366DE3E__IMG” src=”https://www.globenewswire.com/newsroom/ti?nf=MTAwMDE1Mjg1MiM0MDAyODIxNDcjMjA0OTY2MA==” width=”1″ height=”1″/></body>
</html>