Tillsättande av valberedning

2019-02-06


Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) ("Enorama Pharma" eller "Bolaget") har idag den 6 februari 2019 beslutat att tillsätta en valberedning i syfte att bereda kommande årsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor. Flera aktieägare har uttryckt en önskan att tillsätta en valberedning, och såväl styrelsen som Bolagets majoritetsägare har ställt sig positiva till förslaget. 

Valberedningen, som tillsätts av styrelsen då årsstämman 2018 inte fattade beslut om en valberedning, ska ha en sammansättning i enlighet med vad som framgår av Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsen har beslutat att den interimistiska valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Representanter för de två största aktieägarna i Bolaget per den 28 december 2018 (vilket är datumet för den senaste aktieägarförteckningen tillhandahållen av Euroclear) samt styrelsens ordförande (sammankallande) ska utgöra valberedning. Valberedningen ska utse dess ordförande vid sitt första sammanträde, styrelsens ordförande får inte utses till ordförande i valberedningen. Utöver styrelsens ordförande ska ingen annan styrelseledamot ingå i valberedningen.

Det ska därutöver uppdras åt valberedningen att presentera förslag till årsstämman för sammansättning av en valberedning med motsvarande uppgifter till årsstämman 2020 liksom riktlinjer för dess arbete.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på Bolagets hemsida, www.enorama.se.

KONTAKT

Enorama Phama AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. 
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

Denna information lämnades, genom Mats Rönngards (VD)försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019 kl. 17:40 UTC


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News