Kommuniké från årstämman 2018-10-03

2018-10-04


– Marcus Nivinger valdes till ordförande att leda årsstämman.

– Vid stämman var 2 566 359 (37,07%) aktier av totalt 6 922 300 aktier representerade.

– Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag.

– Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

– Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

– Till styrelsens ordförande utgår 150 000 kr samt 25 000 kr i ersättning för arbete med valberedningen och 25 000 kr för arbete med revisionsutskottet per år. För styrelseledamot, som inte är anställd i bolaget eller huvudägare till bolaget, skall arvode utgå med 60 000 kronor per år. Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

– Stämman valde följande till styrelseledamöter till och med nästa årsstämma har hållits: Philip Nickolsten (omval), Fredrik Jung-Abbou (omval), Fredrik Palm (omval) och Fredrik Malmsten (nyval). Till styrelsens ordförande valdes Fredrik Palm.

– Stämman valde Finnhammars revisionsbyrå med Thomas Kullman som huvudansvarig revisor.

– Stämman beslutade att tillsätta en valberedning, bestående av fem medlemmar, enligt framlagt förslag inför årsstämman 2019 med Fredrik Palm som ordförande.

– Stämman beslutade att införa incitamentsprogram för anställda i form av personaloptioner.

– Stämman beslutade att införa teckningsbaserat incitamentsprogram för anställda.

– Stämman beslutade att införa teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter.

– Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier enligt tidigare presenterat förslag.

Sleepo är en av Sveriges ledande e-handelsbutiker för möbler och heminredning. Sleepos mobilanpassade hemsida erbjuder kunder en förstklassig shopping-upplevelse med ett brett och kurerat sortiment från lokala, internationella och private label varumärken. Sleepo erbjuder sitt sortiment till ett konkurrenskraftigt kunderbjudande som inkluderar fri frakt, fri retur och öppet köp. Bolaget är sedan 2016-01-15 noterat på Spotlight Stock Market.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News