Kallelse till årsstämma i Sleepo AB (publ)

2018-09-04

Aktieägarna i Sleepo AB, org.nr 556857-0146, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 oktober 2018 kl. 17.00 i bolagets lokaler på adress Markvardsgatan 9 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.30.
Anmälan 

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

– vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 27 september 2018; samt 

– anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast torsdagen den 27 september 2018. 

Anmälan om deltagande vid årsstämman ska ske skriftligen till bolagets adress Sleepo AB, Att: Tommy Lundvall, Markvardsgatan 9, 113 53 Stockholm, per telefon 070-508 02 84 eller via e-post: tommy@sleepo.se.  Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som inte kan närvara personligen har möjlighet att utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad, och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta vid stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.sleepo.se. Fullmakten i original bör skickas in i samband med anmälan om deltagande vid stämman och ska annars uppvisas vid inpasseringen till stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 27 september 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. 

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Framläggande och godkännande av dagordning;

4. Val av en eller två justeringspersoner;

5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;

7. Beslut om 

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning;

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor;

9. Val av styrelseledamöter och revisor;

10. Beslut om valberedning inför årsstämman 2019;

11. Beslut om incitamentsprogram för anställda i form av personaloptioner;

12. Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda;

13. Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter;

14. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen;

15. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen, bestående av Fredrik Jung Abbou, Philip Nickolsten, Klein Invest A/S (representerat av Fabian Qvist), Pop Invest AB (representerat av Patrik Rosén) samt bolagets styrelseordförande Gunnar Lind, föreslår att Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå) utses till ordförande vid årsstämman. 

Disposition av årets resultat (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-06-01 – 2018-05-31 utan att resultatet balanseras i ny räkning. 

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 8)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 150 000 kronor per år till styrelseordföranden och med 60 000 kronor per år till var och en av övriga externa styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare ersättning för utskottsarbete såvitt avser styrelseordföranden enligt följande: 25 000 kronor såvitt avser arbete i valberedningen och ytterligare 25 000 kronor såvitt avser arbete i revisionsutskottet. Inget arvode ska utgå till ledamöter som är anställda i bolaget eller som är huvudägare till bolaget. Ersättning till bolagets revisor föreslås utgå på sedvanligt sätt enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Gunnar Lind (nuvarande styrelseordförande) har avböjt omval. Utöver omval av övriga sittande styrelseledamöter (dvs. Philip Nickolsten, Fredrik Jung Abbou och Fredrik Palm) föreslås nyval av Fredrik Burvall och Fredrik Malmsten. Vidare föreslås nyval av Fredrik Burvall som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.  Omval föreslås av Finnhammars revisionsbyrå. Revisionsbyrån har låtit meddela att Thomas Kullman, vid omval, kommer fortsätta som huvudansvarig revisor. 

Beslut om valberedning inför årsstämman 2019 (punkt 10)

Valberedningen föreslår att en valberedning ska tillsättas, bestående av fem ledamöter och att årsstämman ska välja styrelseordföranden till valberedningens ordförande. Valberedningens ordförande ska före det tredje kvartalets utgång kontakta de fyra största aktieägarna och erbjuda dessa en plats i valberedningen. I det fall någon av dessa aktieägare avböjer en plats i valberedningen ska istället platsen erbjudas till aktieägare i fallande ordning utifrån det antal aktier som innehas i bolaget. Valberedningens sammansättning ska tillkännages på bolagets hemsida och genom ett pressmeddelande till aktiemarknaden. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Om aktieägare som utsett viss ledamot väsentligen minskat sitt innehav i bolaget, och valberedningen inte anser att det är olämpligt mot bakgrund av eventuellt behov av kontinuitet inför nära förestående bolagsstämma, ska ledamoten lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största aktie­ägaren som inte har utsett ledamot i valberedningen att utse ny ledamot.  Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2019 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Beslut om incitamentsprogram i form av personaloptioner för anställda (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett personaloptionsprogram, LTIP1-2018, för anställda i bolaget ("Programmet") genom utgivande av högst 225 000 personaloptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget och om beslut att emittera teckningsoptioner för att, om bolaget så önskar, säkerställa leverans av aktier enligt Programmet genom godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner, på följande villkor:

Inrättande av Programmet

1. Syftet med inrättandet av Programmet är att möjliggöra för bolaget att rekrytera, bibehålla och motivera drivna medarbetare. Styrelsen bedömer det angeläget att medarbetarna har ett tydligt ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.

2. Programmet ska omfatta högst 225 000 kvalificerade personaloptioner.

3. Personaloptionerna ska vid ett eller flera tillfällen, dock senast den 31 december 2018, erbjudas anställda i bolaget i enlighet med de instruktioner som lämnats av styrelsen för bolaget och mot ett vederlag om 30 öre per option.

4. För säkerställande av leverans av aktier till innehavarna av personaloptioner i Programmet ska bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vederlagsfritt emittera 225 000 teckningsoptioner, vilka endast ska kunna tecknas av bolaget.

5. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas av bolaget för leverans av aktier under Programmet.

6. Bolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast den 31 oktober 2018, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.

7. Teckningsoptionerna ska emitteras och överlåtas vederlagsfritt.

8. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller även de övriga villkor, bland annat innefattande sedvanliga omräkningsvillkor, som presenteras i styrelsens fullständiga förslag ("Teckningsoptionsvillkoren"). Av Teckningsoptionsvillkoren följer bland annat:

(a) varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie ("Lösenpriset") motsvarande 120 % av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för bolagets aktie på Spotlight under perioden 24-28 september 2018. Det således framräknade Lösenpriset ska avrundas till närmaste hela tiotal öre, varmed 50 öre ska avrundas uppåt. Lösenpriset får aldrig understiga aktiernas kvotvärde;

(b) att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i Teckningsoptionsvillkoren;

(c) att teckningsoptionerna får utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2021 till och med den 31 december 2021;

(d) att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i Teckningsoptionsvillkoren; och

(e) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i Teckningsoptionsvillkoren.

9. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 24 750 kronor.

10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Utspädning och kostnader m.m.

Det finns inga aktierelaterade incitamentsprogram utestående i bolaget per idag. Vid fullt utnyttjande av samtliga 225 000 personaloptioner skulle aktiekapitalet öka med 24 750 kronor fördelat på 225 000 nya aktier (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med tillämpliga villkor). Detta skulle medföra en utspädning om cirka 3,1 procent av bolagets aktiekapital och antal aktier/röster (beräknat som det maximala aktiekapitalet och antalet aktier/röster som kan komma att emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och det totala antalet aktier/röster i bolaget efter det att samtliga teckningsoptioner har utnyttjats).

Inga lönekostnader eller sociala avgifter förväntas uppstå för bolaget. Incitamentsprogrammet är förenat med kostnader i form av kostnader för värdering, rådgivningstjänster samt kostnader för registrering och praktisk hantering av programmet. Kostnaderna för incitamentsprogrammet beräknas inte ha någon betydande påverkan på viktiga nyckeltal för bolaget.

Förslagets beredning 

Detta förslag har beretts av styrelsen i samråd med extern rådgivare. Philip Nickolsten har inte deltagit i beredning eller beslut avseende ärendet.

Majoritetskrav

Förevarande förslag till beslut om ett personaloptionsprogram, liksom emission och överlåtelse av teckningsoptioner från bolaget till deltagarna, fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i bolaget genom emission av högst 50 000 teckningsoptioner medförande rätt till teckning av nya aktier i bolaget på följande villkor:

1. Bolaget ska vederlagsfritt emittera högst 50 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,11 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 5 500 kronor (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor).

2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av bolaget för efterföljande överlåtelse till anställda enligt följande: (a) Philip Nickolsten – högst 25 000 teckningsoptioner; och (b) Elena Moreno – högst 25 000 teckningsoptioner.

3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införandet av incitamentsprogrammet är att möjliggöra för bolaget att bibehålla och motivera drivna medarbetare. Styrelsen bedömer det angeläget att medarbetarna har ett tydligt engagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.

4. Bolagets teckning av teckningsoptioner ska ske på separat teckningslista senast den 31 oktober 2018, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.

5. Överlåtelsen av teckningsoptioner från bolaget till deltagarna ska ske mot betalning av en premie motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel.

6. Vardera deltagarens förvärv av teckningsoption ska förutsätta att sådan inte sagt upp sig eller blivit uppsagd och ingår särskilt teckningsoptionsavtal med bolaget innehållandes särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor.

7. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller även de övriga villkor, bland annat innefattandes sedvanliga omräkningsvillkor, som presenteras i styrelsens fullständiga förslag ("Optionsvillkoren"). Av Optionsvillkoren följer bland annat:

(f) varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie ("Lösenpriset") motsvarande 120 % av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för bolagets aktie på Spotlight under perioden 24-28 september 2018. Det således framräknade Lösenpriset ska avrundas till närmaste hela tiotal öre, varmed 50 öre ska avrundas uppåt. Lösenpriset får aldrig understiga aktiernas kvotvärde;

(g) att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i Optionsvillkoren;

(h) att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2021 till och med den 31 december 2021;

(i) att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i Optionsvillkoren; och

(j) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i Optionsvillkoren.

8. Ett beslut att emittera teckningsoptioner i enlighet med förevarande förslag innefattar även ett godkännande av överlåtelser av teckningsoptioner från bolaget till deltagarna.

9. Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Utspädning och kostnader m.m.

Det finns inga aktierelaterade incitamentsprogram utestående i bolaget per idag. Vid fullt utnyttjande av samtliga 50 000 teckningsoptioner skulle aktiekapitalet öka med 5 500 kronor fördelat på 50 000 nya aktier (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med Optionsvillkoren). Detta skulle medföra en utspädning om cirka 0,7 procent av bolagets aktiekapital och antal aktier/röster (beräknat som det maximala aktiekapitalet och antalet aktier/röster som kan komma att emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och det totala antalet aktier/röster i bolaget efter det att samtliga teckningsoptioner har utnyttjats).

Inga lönekostnader eller sociala avgifter förväntas uppstå för bolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna till Deltagarna. Incitamentsprogrammet är förenat med kostnader i form av kostnader för värdering, rådgivningstjänster samt kostnader för registrering och praktisk hantering av programmet. Kostnaderna för incitamentsprogrammet beräknas inte ha någon betydande påverkan på viktiga nyckeltal för bolaget.

Förslagets beredning

Detta förslag har beretts av styrelsen i samråd med extern rådgivare. Philip Nickolsten har inte deltagit i beredning eller beslut avseende ärendet.

Majoritetskrav

Förevarande förslag till beslut om ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner, liksom godkännandet av överlåtelse av teckningsoptioner från bolaget till deltagarna, fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter (punkt 13)

Aktieägare föreslår att årsstämman beslutar att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget genom emission av högst 75 000 teckningsoptioner medförande rätt till teckning av nya aktier i bolaget på följande villkor:

1. Bolaget ska vederlagsfritt emittera högst 75 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,11 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 8 250 kronor (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor).

2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av bolaget för efterföljande överlåtelse till styrelseledamöter enligt följande: (a) Fredrik Burvall – högst 25 000 teckningsoptioner; (b) Fredrik Palm – högst 25 000 teckningsoptioner; samt (c) Fredrik Malmsten – högst 25 000 teckningsoptioner.

3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införandet av incitamentsprogrammet är att möjliggöra för bolaget att nyrekrytera och främja bibehållandet av styrelseledamöter samt för att motivera deltagarna till att skapa värde för aktieägarna. Aktieägarna bedömer att dessa syften ligger i linje med bolagets och samtliga aktieägares intressen.

4. Bolagets teckning av teckningsoptioner ska ske på separat teckningslista senast den 31 oktober 2018, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.

5. Överlåtelsen av teckningsoptioner från bolaget till deltagarna ska ske mot betalning av en premie motsvarande teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, beräknat enligt Black & Scholes värderingsformel.

6. Vardera deltagarens förvärv av teckningsoption ska förutsätta att sådan väljs till styrelseledamot vid årsstämman och ingår särskilt teckningsoptionsavtal med bolaget innehållandes särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor.

7. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller även de övriga villkor, bland annat innefattandes sedvanliga omräkningsvillkor, som presenteras i aktieägarnas fullständiga förslag ("Optionsvillkoren"). Av Optionsvillkoren följer bland annat:

(k) varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie ("Lösenpriset") motsvarande 120 % av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för bolagets aktie på Spotlight under perioden 24-28 september 2018. Det således framräknade Lösenpriset ska avrundas till närmaste hela tiotal öre, varmed 50 öre ska avrundas uppåt. Lösenpriset får aldrig understiga aktiernas kvotvärde;

(l) att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i Optionsvillkoren;

(m) att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2021 till och med den 31 december 2021;

(n) att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i Optionsvillkoren; och

(o) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i Optionsvillkoren.

8. Ett beslut att emittera teckningsoptioner i enlighet med förevarande förslag innefattar även ett godkännande av överlåtelser av teckningsoptioner från bolaget till deltagarna.

 9. Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Utspädning och kostnader m.m.

Det finns inga aktierelaterade incitamentsprogram utestående i bolaget per idag. Vid fullt utnyttjande av samtliga 75 000 teckningsoptioner skulle aktiekapitalet öka med 8 250 kronor fördelat på 75 000 nya aktier (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med Optionsvillkoren). Detta skulle medföra en utspädning om cirka 1,1 procent av bolagets aktiekapital och antal aktier/röster (beräknat som det maximala aktiekapitalet och antalet aktier/röster som kan komma att emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och det totala antalet aktier/röster i bolaget efter det att samtliga teckningsoptioner har utnyttjats).

Inga lönekostnader eller sociala avgifter förväntas uppstå för bolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna. Incitamentsprogrammet är förenat med kostnader i form av kostnader för värdering, rådgivningstjänster samt kostnader för registrering och praktisk hantering av programmet. Kostnaderna för incitamentsprogrammet beräknas inte ha någon betydande påverkan på viktiga nyckeltal för bolaget.

Förslagets beredning 

Detta förslag har beretts och lagts fram av aktieägare i samråd med extern rådgivare. Följande aktieägare står bakom förslaget: Pop Invest AB och Klein Invest AS (tillsammans representerande cirka 19 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget).

Majoritetskrav

Förevarande förslag till beslut om ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner, liksom godkännandet av överlåtelse av teckningsoptioner från bolaget till deltagarna, fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – för tiden intill nästa årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska tillåta en ökning av bolagets aktiekapital motsvarande högst 15 procent av bolagets aktiekapital och antal aktier/röster efter sådan(a) emissioner. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv.  För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.sleepo.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Övrig information

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 6 922 300 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

_____

Stockholm i september 2018

Styrelsen

Sleepo är en av Sveriges ledande e-handelsbutiker för möbler och heminredning. Sleepos mobilanpassade hemsida erbjuder kunder en förstklassig shopping-upplevelse med ett brett och kurerat sortiment från lokala, internationella och private label varumärken. Sleepo erbjuder sitt sortiment till ett konkurrenskraftigt kunderbjudande som inkluderar fri frakt, fri retur och öppet köp. Bolaget är sedan 2016-01-15 noterat på Spotlight Stock Market.


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News