Raybased utvecklades enligt plan i tredje kvartalet

2016-11-30

Teknikbolaget Raybased utvecklades enligt plan i tredje kvartalet 2016. Bolaget redovisar inga jämförelsesiffror i delårsrapporten.

Nettoomsättningen var noll kronor. Aktiverat arbete för egen räkning var 360.000 kronor och de totala rörelseintäkterna 360.000 kronor.

Rörelseresultatet och resultatet före skatt var på -1,7 miljoner kronor. Nettoresultatet uppgick till -1,3 miljoner kronor, motsvarande -0,22 kronor per aktie.

Kassa och bank var på 12,2 miljoner kronor per den 30 september. Bolaget genomförde i september en riktad nyemission på 12 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamhet blev -1,4 miljoner kronor i tredje kvartalet.

”De två första kvartalens höga aktivitetsnivå har fortsatt även under det tredje kvartalet. Vi har tecknat samarbetsavtal med Ericsson och Orbit One. Produktion i större skala har startats och ett stort antal aktiviteter kring marknadsföring och försäljning har genomförts”, kommenterar vd Lars Granbom i delårsrapporten.

Arbetet med att marknadsföra och sälja företagets produkter och system har ökat under perioden. Utvecklingsarbetet följer den tidplan som bolaget har för projektet. Som
tidigare har meddelats, har serieproduktion i större skala startats och de första leveranserna kommer att ske i december.

”Sammantaget återigen ett intressant och framgångsrikt kvartal där vi fortsätter att förstärka Raybaseds varumärke och position inom affärsområdet för interaktiva fastigheter. Vi upplever ett fortsatt stort och ökande intresse från fastighetsägare och för diskussioner med flera av de stora samt många mindre fastighetsbolag i Sverige. Jag ser, som vanligt, med tillförsikt och spänning fram emot vårt fortsatta arbete med att föra ut Raybaseds varumärke och produkter på en världsmarknad. Vi fortsätter att exekvera enligt vår fastlagda plan och ser stora möjligheter till att vi kommer att sluta ytterligare leveransavtal under de kommande månaderna”, avslutar Lars Granbom sin vd-kommentar.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire