Kommuniké från årsstämma 2016 i Heliospectra

2016-06-15

Heliospectra AB (publ) höll tisdagen den 14 juni 2016 årsstämma i bolagets lokaler i Göteborg. Ordförande för årsstämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 33 802 183 kronor att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 26 608 875 kronor, ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Andreas Gunnarsson, Göran Larsson, Anders Ludvigson och Martin Skoglund. Till styrelsens ordförande valdes Andreas Gunnarsson (nyval). Årsstämman beslutade vidare om omval av sittande styrelsesuppleant Göran Linder. Styrelsen omfattar således fyra styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.

Årsstämman valde till revisionsbolag det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB som meddelat att till huvudansvarig revisor utse Mikael Glimstedt.

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå i enlighet med valberedningens förslag samt att styrelseledamot under vissa förutsättningar ska ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på Heliospectra AB:s webbplats (www.heliospectra.com).

Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman godkände valberedningens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Fullständigt förslag finns tillgängligt på Heliospectra AB:s webbplats (www.heliospectra.com).
Valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med gällande förslag att även fortsatt (i enlighet med tidigare gällande principer) ha en valberedning som har till uppgift att bereda årsstämman förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt revisor och revisorsarvoden.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängliga på Heliospectra AB:s webbplats (www.heliospectra.com).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av antal aktier med högst 12 000 000 stycken.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på Heliospectra AB:s webbplats (www.heliospectra.com).

Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag och godkännande av överlåtelse

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget ska ge ut högst 770 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 770 000 aktier i bolaget. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det helägda dotterbolaget Heliospectra Personal AB, org.nr 556904-7243, medförande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 77 000 kronor fördelat på 770 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om ca 3,97 procent av antal aktier och röster. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag till dotterbolaget. Teckning av teckningsoptionerna har skett direkt i årsstämmoprotokollet.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar främja bolagets långsiktiga intressen genom att erbjuda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner möjlighet att delta i ett incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del i bolagets värdeutveckling. Detta förväntas ge ett ökat engagemang för verksamheten bland ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna att dotterbolaget får överlåta de ovan utgivna teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att fullgöra bolagets åtaganden i anledning av ovan angivet teckningsoptionsprogram.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på Heliospectra AB:s webbplats (www.heliospectra.com).


Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News