Starbreeze AB (publ) bokslutskommuniké Q4 2019

Fjärde kvartalet 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 51,1 MSEK (82,5 MSEK). PAYDAY stod för 50,8 MSEK (20,4 MSEK). · EBITDA* uppgick till 26,8 MSEK (-73,7 MSEK). · Av- och nedskrivningar om 221,0 MSEK (1 428,6 MSEK). · Kostnader i samband med rekonstruktionen uppgick till 8,6…

Fortsätt läsa

Starbreeze AB (publ) Year-End Q4 2019 report

Fourth quarter 2019 · Net sales amounted to SEK 51.1 million (82.5). PAYDAY accounted for SEK 50.8 million (20.4). · EBITDA* amounted to SEK 26.8 million (-73.7). · Depreciation, amortization and impairments totaled SEK 221.0 million (1428.6). · Costs related to the reconstruction amounted to…

Fortsätt läsa

Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (31 januari 2020) - Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med  124 563 och antalet A-aktier minskade med samma antal under januari till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade med 1 121 067.  Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier…

Fortsätt läsa

Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM - Extra bolagsstämman i Starbreeze AB (publ) ("Bolaget") hölls idag den 13 januari 2020 i Stockholm. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av villkor för Bolagets utestående konvertibellån. Ändring av villkor för konvertibellån Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag…

Fortsätt läsa

Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

STOCKHOLM (30 december 2019) - Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med  40 499 och antalet A-aktier minskade med samma antal under december till följd av bolagets pågående omvandlingsprogram. Antalet röster minskade med 364 491.  Enligt bolagsordningen ska A-aktier på begäran av ägare till sådana aktier…

Fortsätt läsa