Flera storägare och styreledamöter för Sleepo AB tillför bolaget ett kapitaltillskott om 2 Mkr via ett konvertibelt lån

Sleepo AB:s storägare och styrelseledamöter Fredrik Jung Abbou och Philip Nickolsten (genom Nickolsten Förvaltning AB) samt nytillsatte styrelseordförande Fredrik Palm (genom Brand plus Net AB) samt tidigare styrelseordförande Gunnar Lind genomför ett konvertibelt lån till bolaget. Det konvertibla lånet uppgår till 500 000 kr per ägare…

Fortsätt läsa

Kommuniké från årstämman 2018-10-03

- Marcus Nivinger valdes till ordförande att leda årsstämman. - Vid stämman var 2 566 359 (37,07%) aktier av totalt 6 922 300 aktier representerade. - Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag. - Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag. - Styrelsens…

Fortsätt läsa

Årsredovisning 2017-2018

Sleepo AB publicerar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 2017-06-01 - 2018-05-31. Se bifogad årsredovisning, signerad och osignerad med tillhörande revisionsberättelse i den signerade. Se fullständiga pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag hos Cision News

Fortsätt läsa

Fredrik Burvall föreslås till ny styrelseordförande i Sleepo

Aktieägarna i e-handelsbolaget Sleepo kallas till årsstämma onsdagen den 3 oktober i Stockholm.Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/18.Styrelseordförande Gunnar Lind har avböjt omval. Valberedning föreslår omval av styrelseledamöterna Philip Nickolsten, Fredrik Jung Abbou och Fredrik Palm samt nyval av Fredrik Burvall och…

Fortsätt läsa

Kallelse till årsstämma i Sleepo AB (publ)

Aktieägarna i Sleepo AB, org.nr 556857-0146, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 oktober 2018 kl. 17.00 i bolagets lokaler på adress Markvardsgatan 9 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.30.Anmälan  Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska: - vara införd i den av…

Fortsätt läsa