Kvartalsrapport 1 – 2017-06-01 – 2017-08-31

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge kvartalsrapport 1 för perioden 2017-06-01 - 2017-08-31. Belopp inom parantes avser motsvarande periods belopp för föregående år.KVARTALET Jun 2017 - Aug 2017 · Rörelsens intäkter uppgick till 18 278 (12 239) Tkr vilket motsvarar en tillväxt på…

Fortsätt läsa

Sleepo: Kommuniké från årsstämman 2017-10-04

Pressmeddelande Sleepo AB 2017-10-05 · Gunnar Lind valdes till ordförande att leda årsstämman. · Vid stämman var 2 843 334 (45,18 %) aktier av totalt 6 293 000 aktier representerade. · Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag. · Stämman beslutade att disponera…

Fortsätt läsa

Årsredovisning 2016-2017

Styrelsen och verkställande direktör för Sleepo AB (Publ) 556857-0146, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016-06-01 - 2017-05-31.VD:s kommentar  Sleepo växer med kunden i fokus Sleepo lämnar ett händelserikt verksamhetsår bakom sig med mycket att glädjas över. Tillväxtresan fortsätter där omsättningen…

Fortsätt läsa

Sleepo bantar styrelsen med en person

Aktieägarna i e-handelsbolaget Sleepo kallas till årsstämma onsdagen den 4 oktober i Stockholm. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016/17. Simone Westerberg har meddelat styrelsen att hon inte längre står till förfogande som styrelseledamot. Valberedningen föreslår att styrelsen reduceras till fyra ledamöter med…

Fortsätt läsa

Kallelse till årstämma

I SLEEPO AB (PUBL) Aktieägarna i Sleepo AB, 556857-0146, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 oktober 2017 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Markvardsgatan 9 i Stockholm.Anmälan  Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: - Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken…

Fortsätt läsa