Sleepo bantar styrelsen med en person

Aktieägarna i e-handelsbolaget Sleepo kallas till årsstämma onsdagen den 4 oktober i Stockholm. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016/17. Simone Westerberg har meddelat styrelsen att hon inte längre står till förfogande som styrelseledamot. Valberedningen föreslår att styrelsen reduceras till fyra ledamöter med…

Fortsätt läsa

Kallelse till årstämma

I SLEEPO AB (PUBL) Aktieägarna i Sleepo AB, 556857-0146, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 oktober 2017 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Markvardsgatan 9 i Stockholm.Anmälan  Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: - Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken…

Fortsätt läsa

Bokslutskommuniké 2017-03-01 – 2017-05-31

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2016-06-01 - 2017-05-31. Belopp inom parentes avser motsvarande periods belopp för föregående år. KVARTALET Mars 2017 - Maj 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 15 192 (9 864) Tkr vilket motsvarar en tillväxt på 54%…

Fortsätt läsa

Sleepo ökade omsättningen och minskade förlusten

Sleepo ökade omsättningen och minskade förlusten i räkenskapsårets tredje kvartal, december-februari. Omsättningen var 16,7 miljoner kronor (10,9), en ökning med 54 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar var -0,4 miljoner kronor (-2,2). Rörelseresultatet förbättrades till -0,6 miljoner kronor (-2,4). Resultatet före och efter skatt -0,6 miljoner kronor…

Fortsätt läsa