Årsredovisning 2018

Styrelsen för Sensodetect AB (publ), avger härmed årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 tillsammans med revisionsberättelsen. Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under "Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift". Som framgår i revisionsberättelsen finns det en risk…

Fortsätt läsa

Sensodetect inlett lansering av BERA i Sydkorea 2019

Sensodetect tar ett stort steg i sin pågående marknadslansering av BERA, när man tillsammans med den Sydkoreanska distributören lanserar produkten i Sydkorea under 2019. Lanseringen är en nyckelfaktor för expansionen i Asien.Den Sydkoreanska distributören besökte Sensodetect i Lund för att diskutera produktlanseringsplan under 2019. Distributören…

Fortsätt läsa

Sensodetect föreslår tre nyval till styrelsen (R)

(I en tidigare version angavs att Johan Granath föreslås bli ny styrelseordförande, vilket inte stämmer)Aktieägarna i medicinteknikbolaget Sensodetect kallas till årsstämma torsdagen den 2 maj i Lund. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018. Valberedning föreslår omval av styrelseledamöterna Sören Nielzén och Per-Ola Rosenqvist…

Fortsätt läsa

SensoDetect AB: Årsstämma i SensoDetect Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i SensoDetect Aktiebolag (publ), 556682-7464, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 maj kl. 16.00 på Skiffervägen 12 i Lund.Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska ·  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25…

Fortsätt läsa