Beslut vid årsstämman i Securitas AB (publ) 2019

Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslutades följande: Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2018. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Utdelning I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 4,40 kronor per aktie. Avstämningsdagen för…

Fortsätt läsa

SECURITAS AB INTERIM REPORT January-March 2019

JANUARY-MARCH 2019 · Total sales MSEK 26 744 (23 356) · Organic sales growth 7 percent (6) · Operating income before amortization MSEK 1 290 (1 091) · Operating margin 4.8 percent (4.7) · Items affecting comparability (IAC) MSEK -20 (0),   relating to IS/IT…

Fortsätt läsa

SECURITAS AB DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2019

JANUARI-MARS 2019 · Försäljning 26 744 MSEK (23 356) · Organisk försäljningstillväxt 7 procent (6) · Rörelseresultat före avskrivningar 1 290 MSEK (1 091) · Rörelsemarginal 4,8 procent (4,7) · Jämförelsestörande poster -20 MSEK (0),   hänförligt till IS/IT-programmen · Vinst per aktie 2,08 SEK…

Fortsätt läsa