Securitas AB (publ) styrelse har beslutat att utnyttja sitt bemyndigande för förvärv av egna aktier för säkerställande av bolagets förpliktelser med anledning av aktierelaterade incitamentsprogram

Styrelsen i Securitas AB (publ) ("Securitas") har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2019 beslutat att förvärva egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpet är att säkerställa Securitas förpliktelser med anledning av aktierelaterade eller aktiebaserade incitamentsprogram (annat än…

Fortsätt läsa

Beslut vid årsstämman i Securitas AB (publ) 2019

Vid dagens årsstämma i Securitas AB (publ) beslutades följande: Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2018. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Utdelning I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 4,40 kronor per aktie. Avstämningsdagen för…

Fortsätt läsa