Delårsrapport Pricer AB januari – mars 2017

Fortsatt förbättrat resultat, orderingång stabil men lägre än föregående års rekordkvartalFörsta kvartalet 2017 ·  Nettoomsättningen var 174,2 MSEK (155,4), en ökning med 12 procent jämfört med samma period föregående år  ·  Bruttoresultatet uppgick till 47,9 MSEK (39,4), vilket motsvarar en bruttomarginal om 27,5 procent (25,4)…

Fortsätt läsa

Interim Report Pricer AB January – March 2017

Continued improved result, order intake stable but lower than last year's record quarterFirst quarter 2017 · Net sales of SEK 174.2 M (155.4), an increase of 12 percent compared to the same period last year  · Gross profit of SEK 47.9 M (39.4), corresponding to a…

Fortsätt läsa

VD och koncernchef Andreas Renulf kommer att lämna Pricer

Andreas Renulf, VD och koncernchef i Pricer AB har på grund av personliga skäl och på egen begäran valt att lämna sin anställning i Pricer.Rekryteringsprocessen att utse ny verkställande direktör är påbörjad. Andreas kvarstår i sin befattning tills vidare under uppsägningstiden. Bo Kastensson går under…

Fortsätt läsa

CEO Andreas Renulf leaves Pricer

Andreas Renulf, CEO of Pricer AB has for personal reasons and at his own request decided to leave his position at Pricer.The recruitment process to appoint a new CEO has been initiated. Andreas will remain in his position until further notice during the notice period.…

Fortsätt läsa

KALLELSE ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Pricer AB (publ) ("Bolaget" eller "Pricer") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017, klockan 16:00 på World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm.RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels     vara införd i den av Euroclear Sweden…

Fortsätt läsa