Beslut vid årsstämma i Tangiamo Touch Technology AB den 31 maj 2018

Val av styrelse och revisor Årsstämman i Tangiamo Touch Technology AB (publ) den 31 maj 2018 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, följande: Jan Bengtsson omvaldes till styrelsens ordförande. Till styrelseledamöter omvaldes Mats Nordahl, Glenn Mörk och Ingemar Asp. KPMG AB och Roger Mattsson omvaldes som revisor. Ersättning…

Fortsätt läsa

Kommuniké från Nepa AB:s årsstämma 2018

Nepa AB (publ) har den 31 maj 2018 hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Beslut avseende disposition av bolagets vinst eller förlust Årsstämman beslutade i…

Fortsätt läsa