Gränges förvärvar infrastruktur för driftsmedia i Finspång

Gränges har idag träffat avtal med Jernbro om att förvärva samtlig infrastruktur och energianläggningarna på sina industrifastigheter i Finspång för en säker och långsiktigt tryggad leverans av driftsmedia. Förvärvet, som beloppsmässigt uppgår till 93 MSEK, kommer att ha kassaflödeseffekt under andra kvartalet 2019 men bedömd…

Fortsätt läsa

Kommuniké från årsstämma den 17 maj 2019 i Polygiene AB (publ)

Idag, den 17 maj 2019, hölls årsstämma i Polygiene AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över…

Fortsätt läsa

Årsstämma i Drillcon AB (publ)

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 17 maj hållit årsstämma i Nora. Årsredovisning och utdelning Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2018. Stämman beslutade att 15 610 000 kr delas ut till aktieägarna fördelat med 0,35 kr…

Fortsätt läsa

Kommuniké från årsstämma i CLS

Årsstämman i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) hölls den 17 maj 2019. Följande huvudsakliga beslut fattades. I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag beslöts att styrelsen…

Fortsätt läsa

ProstaLunds årsstämma 2019

ProstaLund AB (publ) höll årsstämma den 17 maj 2019 i Lund.Utdelning Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018. Styrelse, revisor och arvode samt ansvarsfrihet Till styrelseledamöter omvaldes Kerstin Jakobsson och Sonny Schelin samt nyvaldes Mikael Wahlgren och…

Fortsätt läsa