Beslut vid Bambusers extra bolagsstämma 23 augusti 2019

Aktieägarna i Bambuser AB (publ) har idag, fredagen den 23 augusti 2019, haft extra bolagsstämma, där beslut fattades om ändring av bolagsordning, riktade nyemissioner av aktier, apportemission av aktier, emissionsbemyndigande samt val ny styrelseledamot.Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser så…

Fortsätt läsa

MultiDocker publicerar delårsrapport jan-jun 2019

"Vi uppnådde tyvärr inte målsättningarna avseende resultat, -11,9 MSEK (-7,7 MSEK), och omsättning, 49,0 MSEK (71,5 MSEK), under perioden. Det berodde i huvudsak på att ett antal maskiner inte kunde levereras enligt plan och att flera nyckelförsäljningar försköts. Att inte nå de uppsatta målen var…

Fortsätt läsa

Fortifikationsverket avropar 6 kontorsenheter för ca 1,9 MSEK

Zenergy låter meddela nyheten att FFV, Fortifikationsverket avropar en komplettering med ytterligare 6st kontorsenheter värd ca 1,9 MSEK inom ramen för befintligt avtal sedan tidigare. Dessa är lika de befintliga och kommer att placeras intill befintliga enheter.Produktion sker i huvudsak under september och beräknat färdigställande…

Fortsätt läsa