Penser Access: BTS Group – Ännu ett rekordkvartal

BTS redovisar ännu ett rekordkvartal med en nettoomsättning på SEKm 377,4 (268,8), vilket var drygt 5% över vår förväntan. Den valutarensade tillväxten uppgick till 30%, med en jämn fördelning mellan organisk och förvärvad tillväxt. EBITA-marginalen dämpas tillfälligt av tillväxtinvesteringar i BTS Nordamerika, vilket resulterade i en EBITA-marginal för koncernen på…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Resultatet ökar 37 procent under nio månader</title><style> </style> </head> <body><p><strong>1 januari – 30 september 2018<br /> </strong><br /><strong>• </strong>Nettoomsättningen uppgick till 1104,0 (874,4) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 25 procent.<br /><strong>• </strong>Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 37 procent till 126,2 (92,1) MSEK.<br…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Ökat antal aktier och röster i BTS Group</title><style> </style> </head> <body><p>STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har ökat antalet aktier och röster i bolaget. Ökningen har skett med anledning av den riktade nyemission som offentliggjordes genom…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>BTS Group AB utser valberedning </title><style> </style> </head> <body><p>STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har utsett en valberedning för företaget. BTS Groups AB:s tre största aktieägare har i samråd med styrelsens ordförande Reinhold Geijer utsett följande…

Fortsätt läsa

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Genomför riktad kvittningsemission om ca 5,1 MSEK som delbetalning för tidigare genomfört förvärv</title><style> </style> </head> <body><p>STOCKHOLM, SVERIGE – Styrelsen för BTS Group AB (publ), har med stöd av det bemyndigande som gavs vid årsstämman i maj 2018 idag fattat beslut om att…

Fortsätt läsa